Z kroniky Včelné díl III - Mateřská školka ve Včelné

Kronika Včelné, díl III., r. 1959

Mateřská školka ve Včelné

Mateřská školka ve Včelné byla zřízena 20.X.1945. Dříve zde byl jen zemědělský Útulek vydržován O.P.M. Mateřská škola byla umístěna v čp. 56 a dne 30.VI.1947 byla přestěhována do čp. 212 /do konfiskátu/. Dne 25.VI.1949 převzala patronát nad Mateřskou školou Obec Baráčníků Vitoraz ve Včelné, na slavnostních zasedáních, ne jen školu podpořili při různých akcích, ale věnovali i velké částky na její opravu.

Od 2.XI.1949 byla zahájena stravovací akce, dávali se dětem dopolední svačiny. V té době působila na Mateřské škole ředitelka Jindra Kalábová. Od 1.IX.1951, byl zahájen celodení provoz. Roku 1955 byla na školu přidělena řed. R. Cihlářová. V tomto roce byla zřízena školní kuchyně, na jejíž vybavení přispěla Obec Baráčníků 500 Kčs. Spočátku se vařilo jen pro děti Mateřské školy, v roce 1956 přibyla i škola z Boršova. Celkem se vařilo na 50 obědů.

Baráčníci zakoupili pro Mateřskou školu osobní váhu, a přispěli částkou na zakoupení rozhlasového přijímače. M.N.V. ve Včelné zakoupil pro školu diaprojektor a kufříkový gramofon a vybavil školu novými hračkami.

V roce 1957 bylo započato s přístavbou školy. Nejdříve vyhloubil buldozér výkop na sklep a odstranil zeminu na vedlejší pozemek. V roce 1958 byla již práce v plném proudu, pracovalo se brigádně. V dubnu museli býti již děti přemístěny, do místnosti v hostinci u Píchů, poněvadž bylo třeba již pracovat i ve staré škole. Místnost u Píchů nebyla pro školku vhodná, ani hygienicky nebyla vyhovující. Školní učebna sousedila s pohostinskou místností, nebylo to vhodné umístění, ale jiné místo nebylo. Přesto děti docházely pilně a těšily se až se opět vrátí do nové školy.

Na tomto budovatelském díle, se podílelo hodně Včelenských občanů. Snad naši občané dokáží oceniti a vážiti si toho, co za tak těžkých podmínek bylo zbudováno a svěří své dítky péči mateřské školy.

Dík naším občanům mohli jsme dne 7. listopadu opustit hostinec u Píchů a přesídliti do naší nové školy, to se stalo 7.XI.1959. Jím všem děkujeme a doufáme, že nyní když budou podmínky pro naši práci příznivější vyvine se ještě více činnost zdejší mateřské školy. To jest náš hlavní program do budoucna. Chceme, aby ne jen mateřská škola stála na předním místě, ale i činnost ve škole dostala se na výši a vychovala naší lidově-demokratické společnosti takové občany, kteří by zvládli všechny úkoly, které budou na ně vloženy.

Jen dobrá práce na škole nám získá důvěru voličů a umožní umístění na prvním místě, což bude naší jedinou snahou.


Poznámka kronikáře:

Toto napsala pro kroniku s. ředitelka mateřské školy R. Cihlářová, která ůčinkuje v naší mateřské škole ku spokojenosti všech našich občanů, za což zasluhuje upřímný dík všech občanů.