Z kroniky Včelné díl III - Události v obci

Kronika Včelné, díl III., r. 1960

Události v obci

Letošní rok nám přinesl mnoho nového, byl to rok velkých úkolů a velkých světových událostí. I u nás bylo naplánováno hodně práce, ale vlivem špatného počasí a následkem nedostatku stavebního materiálu nebyl úkol splněn. Bylo třeba dobudovat mateřskou školku, opravit a již jednou dokončit práce na kulturním domě, dostavět započatou přístavbu požárního depa, úpravu vodní nádrže, opravu ulic a práce na sportovním stadionu.

Mateřská škola uvnitř budovy je hotová, jenom je potřeba dohotovit venku teren a okolí kolem školky a dokončit oplocení s podezdívkou, které se začalo dělat dne 1.VIII. Bylo naplánováno jenom zároveň s Ratajů a Petráků zahradami, kde stojí pilíře. Jelikož komise Školské odborové rady O.N.V. uznala, že je podezdívka a plot pěkný, doporučila prodloužiti oplocení až na roh k Prokšům. M.N.V. dostal na to 15.000 Kčs.

Na kulturním domě byly obetonovány základy do hloubky 70 cm, výkop provedl s. Vařil se svým kolektívem a betonování se provádělo brigádně. Betonování řídil s. Štauber a finančně na to přispěli některé složky. Dále byl zřízen septik, na septik dostal M.N.V. 20.000 Kčs, hotový ještě není, protože tomu nedovolilo počasí, začalo se dlouho. Byla opravena podlaha na jevišti, nad jevištěm udělán záklop, na příští rok zbývá ještě mnoho práce na kulturním domě. Přístavbu požárního depa provedli až na nějaké menší práce s. Houska, s. Flachs Rudolf, s Havel a dálší.

Na úpravě vodní nádrže bylo započato již pozdě, 14. řijna byla vyházena rovnanina z kamene a jedna strana vydlážděna, zbývají ještě tři strany.

Na stadionu se s jara začaly vyzdívat základy pod sklepní klajchu, jelikož terén má velký spád, jsou na dolním konci zdi s kamene 250 cm vysoké. Tím se spotřebovalo hodně cementu a když došel, jiný se nedostal a práce se musela zastavit. Pracovalo se tam od jara do konce června, ale bylo hodně zahálky, protože obden pršelo a to se tam nedalo pracovat. Chyba bylo, že tělovýchovná jednota nemohla dostat vápno, mohla být polovina stavby pod střechou.

Tyto práce na školce, stadion, nádrž a v kulturním domě prováděli většinou důchodci, Jiříček, Mikšovský, Sámek, Fišer, Hrubý, Šálek, Sekyra a Benda.

V neděli 2. října se navážel štěrk na Vithanovu ulici, jezdili 3 auta a nakládal jím to pakr, povezli celou ulici, za jednu neděli, za 14 dnů na to přijel rozhrnovač a druhý den válec, bylo to uváleno, upraveny ploty a stoky; tak máme jednu ulici částečně v pořádku. Jak již jsem psal, práce byly prováděny nejvíce důchodci, kteří byli za to placeni, za zednickou práci 6 Kčs hrubá mzda, přidávači 4˙50 Kčs. Mimo toho se pracovalo hodně brigádami neplacenými, které byly volány každou neděli dopoledne. Musím se také zmínit o s. Holubovi Fr., který instaloval ve školce celé elektrické vedení. Při tom udržuje veřejné osvětlovací zařízení. S. Mrázek se staral o opravy ulic a obstarávání dovozu štěrku, s. Štauber scháněl brigády a sám chodil pracovat. Udělalo se hodně práce a měl na tom zásluhu nový národní výbor a všechny komise, které nár. výboru pomáhají. Bylo mnoho soudruhů a soudružek, kteří se na práci pro naší obec přičiňovali, ale bylo také mnoho takových, kteří ani prstem nehnuli. Tolik o práci a teď k událostem v obci:

Vláda našeho státu udělila k novému roku velký dárek všem složkám a osvětovým besedám. Od 1. ledna byly zrušeny daně ze zábav a ze všech kultůrních podniků. To znamená u nás z každé zábavy ušetřit nejméně 250 Kčs.

Jinak život plyne na Včelné normálně, jako dříve ráno lidé vstanou, jedou do práce, večer přijedou, posilní se spánkem a ráno zase znovu a tak to jde jako kolotoč. Až na nějakou tu zvláštní událost, která se stane vždycky a všude. Jako 16. února, Jaroslav Zeman, mladý, hodný člověk činný ve složkách, trpěl nevylečitelnou nemocí, měl jít na operaci, a ze zoufalství se nechal přejet vlakem.

Dne 20. března sehrál kroužek loutkařů první představení, pro velké i malé. Divadélko zakoupila obec Baráčníků za 325˙- Kčs a našli se obětají herci, kteří slíbili, že budou hrát. Jsou to s. Ondra Fr. jako principál, s. Pavlíček Jan ml. s manželkou, s. Čížek Rudolf s manželkou, s. Zasadil, s. Kalkuš Jos. a pomáhá jím s. Lojda Fr.

Naším hospodyňkám na návrh strany K.S.Č. se vláda R.Č.S. rozhodla na základě úspěšných výsledků dosažených v rozvoji národního hospodářství, zejména v průmyslové výrobě, provést další opatření ku zvýšení životní úrovně obyvatelstva, o tom budu podrobněji psát v celostátních událostech.

Letos se prvně stalo, že na 1. máje nešel průvod, zavinilo to počasí, poněvadž přeprchalo a zima. Dne 18.V. byla předvolební schůze, představování kandidátů a bylo jednáno o dojíždění trolejbusu. Na schůzi se dostavili zástupci Městkých dopravních podniků. Bylo s ními projednáno, že bude jezdit autobus do Rožnova, tam se přestoupí na trolejbus. Podle ujednání jízdného mělo to stát ze Březí 0˙60 Kčs do Včelné a ze Včelné do Rožnova též 0˙60 Kčs, tudíž jízdné ze Březí do Budějovic 1˙80 Kčs a pro Včelnou 1˙20 Kčs. Po kalkulaci v Městkých dopravních kancelářích se to však o 0˙20 Kčs na každém useku zvýšilo, tak, že stojí jízdné do Č. Budějovic pro Včelnou 1˙40 Kčs, pro Březí 2˙20 h. Autobus Městských dopravních podniků začal jezdit od 1. června 1960. Je to pro občany ze Včelné veliká výhoda, jezdí do Včelné 26x za den.

Od 1. června byla na základě územních přeměn k naší obci převedena lesní kolonie, zvaná Belví. Dříve patřila k Rožnovu. Tím vzrostl počet domovních čísel ze 240ti na 270, tak o 30 více. Obyvatel bylo k 1. červnu 1960, 924 osob, z lesní kolonie přibylo 140, tudíž pro dnešní Včelnou vzrostl počet obyvatel na 1.064 osob.

V neděli dne 12. června byly provedeny u nás volby do Místního národního výboru. Bylo 763 voličů, z toho 350 mužů a 413 žen. Volby proběhli v klidu, všichní občané volili manifestačně a volilo se na 100 %. Nálada byla veselá, ráno čekala u strážného domku na občany z lesní kolonie hudba Včelenského souboru harmonikářů a vedla je ke kulturnímu domu, odtud k volební místnosti u Kalkušů. V 15 hodin již bylo odvoleno. Zvoleni byli tito kandidáti, nyní členové M.N.V. dle obvodů:

1.