Z kroniky Včelné díl III - Rok 1948

Kronika Včelné, díl III., r. 1948

O roku 1948

V tomto roce byla situace tak napjata, že se muselo již něco stát, a také se stalo. Reakční živly ve vládě chtěli napodobit rok 1918, podali demisi, a chtěli, totiž měli v plánu nastolit vládu úřednickou. Soudruh Klement Gottwald jím však udělal čáru přes jejich nekalé plány, 25 únor ukázal sílu lidu a jeho vůdce Klementa Gottwalda. Únorové události měli silnou odezvu i u nás ve Včelné, sestavil se akční výbor národní fronty, a která strana neohlásila svojí činnost, nebyla uznána akčním výborem nár. fronty a zanikla. Strana sociálně demokratická byla sloučena se stranou komunistickou. Členové od národně sociální strany přecházeli ke K.S.Č. anebo zůstávali mimo organizace. Tím způsobem zanikla na Včelné strana nár. soc., lidovců a soc. dem. Dne 14 června 1948 byl ve Vladislavském sále na hradě Pražském, zvolen jednomyslným rozhodnutím všech poslanců nár. shromáždění, třetí president Československé republiky soudruh Klement Gottwald. Muž kterého ctí a miluje všechen náš pracující lid tohoto státu. Když se Dr. Beneš vzdal úřadu presidenta Č.S.R., bylo každému dobrému Čechu a Slováku jasno, že hlavou nového státu může býti jen muž, který v kritických dobách únorových moudře a rozhodně vyvedl národ na cestu pokroku, pravdy a štěstí: Klement Gottwald vůdce našeho pracujícího lidu, předseda K.S.Č. a dosavádní předseda vlády. Presidentský stolec je Klementu Gottwaldovi zaslouženou odměnou, za obětavou práci pro dělnictvo, které zasvětil celý svůj život.