Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl III - Události v obci

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Události v obci

Nejnovější událostí v obci Včelná, po novém Roce bylo přemísťování elektrického vedení na nově zřízené nástřešníky, po levé straně domků směrem k Velešínu, tím odpadlo většina sloupů z hlavní silnice. Tuto práci prováděl Energotrust z Čes. Budějovic.

Dne 3.4. probíhala nár. směna, dělal se úklid kolem kulturního domu a oprava ulic. Tato nár. směna měla za účel upraviti vesnici aby měla pěkný vzhled k výročí osvobození naší vlasti které se již po 10té oslavovalo. Bylo viděti, že občané mají o to zájem, směna byla zastoupena v pěkném počtu a hlavně byly přítomny hodně ženy. Měli jsme letos hodně práce s přípravami, na 1. máj, na 9. květen a na 10té výročí osvobození naší vlasti rudou armádou. S touto oslavou mělo býti spojeno otevření kulturního domu. Oslava 1. máje nebyla letos taková jaká by měla být, průvod ve Včelné byl malý, bylo vidět, že Včelná svojí tradici nedodržela.

Dne 8.5. byl slavnostně otevřen kulturní dům, ve 14˙30 hodin byl uspořádán průvod všech korporací. V čele průvodu šli Pionýři, za ními Sokolové, Sportovci, členové M.N.V., výbor žen, Baráčníci a ostatní občané. Průvod pochodoval od M.N.V. ke kulturnímu domu, kde byly vztýčeny vlajky, státní a sovětská při přehrání státní a sovětské hymny. Po přestřihnutí pásky u vchodu do kult. domu, kterou přestřihl zástupce kraje, pronesl s. Štauber jako předseda národní fronty, zahajovací proslov, a předal slovo zástupci s. z kraje. Po projevu byl uvolněn vstup do vyzdobeného sálu květinami, a bustami s. Zápotockého, s. Gottwalda, a s. Stalina. U vchodu stáli pionýři, požárníci, sportovci, a tetičky podle starodávného zvyku na uvítanou, podávali chleba se solí. Po tomto aktu a po obsazení míst, byla s. Žákovou zahájena slavnostní schůze Místního Nár. Výboru. Přítomni byli, za kraj s. ?, za okresní nár. výbor s. Tejml a za okresní výbor strany s. vedoucí tajemník Michal.

První bod programu byla kulturní vložka. Děti z mateřské školy předvedli tanečky se zpěvy. Osmiletá škola z Rožnova vyslala děvčata která předvedla krásné tanečky se zpěvy. Děvčata ze Sokola předvedli část nácviku na první celostátní spartakiádu. Po kulturní vložce se ujal slova předseda Místního národního výboru s. Karel Miesbauer, a referoval o mezinárodní situaci, referát zakončil zprávou o postupu stavby kulturního domu, a o nesnázích které při dostavbě stávali. Současně se zmínil o zásluhách občanů a občanek kteří se o stavbu přičinili. Zde musím kriticky poukázat na neukázněnost některých našich občanů. Jakmile slyšeli mluvit s. Miesbauera o mezinarodní situaci, hromadně začali utíkati, což se zajisté nemile dotklo jak řečníka tak i zástupců zminěných úřadů i hostů z jiných obcí. Po projevech hostů byla schůze ukončena. Večer sehrál dramatický kroužek osvětové besedy Jiráskovu hru „Lucerna”. Bylo obsazeno 400 míst k sedění, a hra byla krásně sehrána, kritika vyzněla příznivě.

Dne 9. května ráno v 7 hodin vyhrávala již hudba kapelníka Řehky budíček po ulicích. V 9 hodin měli v kulturním domě baráčníci slavnostní zasedání. Odpoledne byl uspořádán průvod od nádraží, kde byli uvítáni hosté ze spřátelených obcí. Průvod se ubíral do kulturního domu, kde byla uspořádána zábava s kulturní vložkou. Úspěch byl zaručen, každému se to v našem kulturním stánku líbilo. Návštěvníků bylo tolik, že se nebylo možno volně pohybovat. Počasí bylo krásné a tato slavnost se skutečně vydařila.

Dne 15.5. se opakovala hra „Lucerna” a již podruhé byla zase slušně navštívena. Dne 19.5. byl předveden první film v kulturním stánku „Haškovy povídky”, byl velmi slušně navštíven. Druhý film se dával „Vesnický lékař”, byl taktéž pěkně navštíven. Zdálo se, že se Včelná kultůrně povznese, ale vlezl do toho, jak se říká lidově vlas. Osvětová beseda začala dávat každý týden jeden až dva filmy, což zařídil s. učitel Buřič z Rožnova. Bohužel trvalo to krátce, nebylo totiž rozumět filmu a obecenstvo přestalo na představení choditi. Dávala se vina aparátu a byl poslán do opravy. Aparát přišel nový, ale ono tomu nebylo zase rozumět. Přičítá se to akustice sálu. Po dobu zimních měsíců se parkrát hrálo u Kalkušů, poněvadž se nevyplácí vytápět sál v k. domě. Domovníkem do kult, domu byl dán s. Fiala Jiří.

Nyní uvedu drobnější příběhy v naší obci, není toho mnoho, obec není veliká a život v obci jde stále stejnou kolejí. Dne 2. června se konal ve Včelné pohřeb sl. Nýdlové, která skočila z neznámých příčin z velké věže v Čes. Budějovicích, a byla pohřbena v Kam. Újezdě. Dne 8. řijna byl poražen Josef Štefl motoristou s. Mrázem z Jamnýho a 10.10. podlehl zranění a zemřel. Dne 21.10. přerazil nákladní vůz od poz. staveb závory, raněn nebyl nikdo. 22.10. najeli vojáci s nákladním vozem u Postlů na strom, žádná stráta na životech nebyla. Dne 13. prosince byl přejet v Boršově vlakem pan Hess a na místě byl mrtev. Jinak se nic závažného v naší obci nestalo.

Naši občané jsou většinou samí pracující a mají všichní zásluhu na budování naší milé vlasti. Za to užívají stávající vymoženosti v naší republice. Ovšem byli případy, že vznikl mezi některými panykáři nepokoj jako každoročně s bramborami, s masem, že to není a podobně, a proč to néní. Dnes ku konci roku je však každý zásoben tolik co potřebuje k svému žití. Mimo to kupují se věci na které se dříve nesmělo ani mislet, jako, pračky, krásné přijímače, elektrická a plynová kamna, motorky a luxusní nábytek. Před svátky Vánočními jsou plné výklady krásného zboží a kupujících plné obchody, zbytečné jsou tedy nářky na nedostatky.