Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl III - Celostátní události

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Celostátní události

Sovětský svaz nabídl demokratickým státům, tudíž i Československu, pomoc při stavbě atomových reaktorů. Sov. svaz předá všechny zkušenosti o výzkumu atomu všem demokr. státům, v případě uskutečnění míru i státům kapitalist. Vláda Č.S.R. dne 19. ledna 1955, projednala nabídku vlády Sovětského svazu, že poskytne Československu vědecko-technickou a výrobní pomoc, při zakládání vědecko-technických pokusných středisek, pro rozvoj výzkumů, v oblasti nukleární fyziky a využití atomové energie pro mírové účely. Vláda Č.S.R. přijala s pocity upřímné vděčnosti tuto nabídku.

Dne 5.2. byl svržen ministerský předseda Mendez Franz z vlády ve Francii, byla mu odhlasována nedůvěra většinou hlasú 309 ku 273.

Dne 8.2. odstoupil s. Malenkov, a zvolen s. Bulganín, jako předseda rady ministrů.

Dne 19.2. se konal v Praze sjezd jednotných zemědělských družstev, bylo vyznamenáno 207 nejlepších pracovníků v J.Z.D.

Dne 29.3. bylo odhlasováno nar. shromážděním (vládou) 4. snížení maloobchodních cen.

Dne 3.5. nar. směna. Po celé vlasti se dělají přípravy na oslavy 10. výročí osvobození naší vlasti slavnou rudou armádou. I u nás jsme vzpomínali na naše osvoboditele, a na hochy, kteří byli na Včelné. Jak jsme na ně toužebně čekali když nám bylo zle, a jak jsme je vítali 9.5. v Čes. Budějovicích.

Západní státy podepsali Pařížské dohody a v západním německu se připravuje postavení vermachtu, v čemž jím pomáhá U.S.Á. Lid se proti tomu bouří, pořádají se stávky, demonstrace a podpisy proti atomové válce, se kterou západní státy stále straší, co zatím státy lidově demokratické v čele s S.S.S.R. bojují za mír na celém světě.

Dne 11.5. se sešla konference 8 evropských států do Varšavy. 14.5. byli podepsány smlouvy S.S.S.R., Č.S.R., Albánie, Bulharska, Maďarska, N.D.R., Polska, Rumůnska, o přátelství, spolupráci, a vzájemné pomoci.

Na to ihned odjel s. Věnceslav Michajlovič Molotov do Vídně, kde se sešli ministři zahraničí U.S.Á., Anglie a Francie, a sice státní tajemník U.S.Á. J. Dules, Anglie H. Macmilan, Francie Pinay, S.S.S.R. s. Molotov. 15.5. byla podepsána smlouva s Rakouskem, v níž je Rakousko všemi 4mi zástupci velmocí uznáno jako neutrální a nezávislý stát. Tím byl učiněn velký krok k zachování míru na celém světě.

Dne 19.5. se odbýval až do 22.5. III. sjezd Revolučního odborového hnutí v Praze.

Dne 2.6. byla podepsána deklarace S.S.S.R. s Federativní lid. demokratickou republikou Jugoslávie o přátelských stycích.

7.6. byla vládou S.S.S.R. zaslána nóta německé spolkové republice, v níž vláda S.S.S.R. vyzývá něm. spolkovou republiku k normalizaci vztahů mezi N.S.R. a S.S.S.R. Vyslovuje se při tom, že pro navázání diplomatických styků by prospěla návštěva kancléře Adenaura do S.S.S.R.

Dne 23.6. až do 26.6. byla zahájena I. celostátní spartakiáda v Praze. Nejdříve cvičila mládež. Za tuto dobu cvičilo přes 280.000 žactva a dorostu z našich škol, vesnic, závodů i odborných učilišť. Shlédlo je 600.000 návštěvníků. Od 2.7. - 6.7. cvičili dospělí. Dne 6.7. skončila spartakiáda s velkým úspěchem, něco podobného, dle tvrzení diváků ještě Praha neviděla. Nesplnilo se proroctví našich nepřátel, za hranicemi, že se spartakiáda nevydaří, byli špatnými proroky.

Dne 10.7. bylo oslaveno 540ti leté výročí, vzpomínkou na mistra Jana Husa, na kozím Hrádku u Tábora, kde měl proslov president Ant. Zápotocký.

Dne 18.7. se sešla konference šéfů vlád čtyř velmocí do Ženevy. Za S.S.S.R. s. Bulganín, za U.S.A. pres. Esnhover, za Anglii Eden, za Francii Faucre. Konference skončila úspěšně a vytýčila cestu k mírovému jednání. Rusko šlo ihned se skutky a snížilo stav vojska o 640.000 mužů. Po příkladu S.S.S.R. i náš stát snížil počet vojska o 34.000 mužů, což následovali i ostatní demokratické státy.

Dne 27.10. se sešla konference zahraničních ministrů čtyř velmocí do Ženevy, která po velkých bojích s. Molotova skončila 16.11. bezvýsledně, vinou 3 západních ministrů nedošlo k dohodě. Projednávali se 3 body: Evropská bezpečnost, odzbrojení a zlepšení styků mezi státy. Všechny návrhy s. Molotova byli západními zamítnuty. Bylo usneseno, aby další kroky byli projednány diplomatickou cestou.