Z kroniky Včelné díl III - Sokol

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Sokol

Nejdříve podotýkám, že jsem od založení tělovýchovné jednoty sokol nemohl sehnati zprávy o činnosti Sokola, proto dodatečně zaznamenávám za celou tuto dobu od r. 1953. V den jejího zrodu to jest 13.12.1953 založilo tuto jednotu 14 členů. Většina těchto členů se vrátilo z vojenské základní služby. Na ustavující schůzi byl zvolen 3 člený výbor, předseda Žák Fr., org. pracovník s. Babka Václ., sportovně technický pracovník s. Vavroch Fr. Do začátku neměla jednota vůbec nic mimo vybraných čl. příspěvků, od 14 členů. Všichní však měli pevnou a rozhodnou vůli zvládnouti počáteční potíže za rozvoj vesnické tělovýchovy podle vydaného historického dokumentu, který vydala strana a vláda o sjednocení tělovýchovy. V roce 1954 dosáhla jednota pronikavých úspěchů. Počet členů stoupl na 67 mimo dorost a žactvo. Za dobrou činnost byla jednota Sokol Včelná několikrát odměněna U.V.T.S.O. Sokol Praha, materielně i finančně. Jednota byla zapojena v tomto roce téměř do všech okresních a krajských soutěží. Ku konci roku vysílá na celostátní přebor do Soběslavi 8 cvičenců, kteří se velmi dobře umístili. Jednota se ihned po svém zrodu zapojila do soutěže K.V.T.S.O. Sokol. V této soutěži bylo zapojeno 62 jednot. V prvním čtvrtletí byla na druhém místě, ve druhém, třetím a čtvrtém čtvrtletí byla na prvém místě, za což vybojovala putovní standartu jako defenitivní trofej. Mimo toho získala řadu diplomů, uznání a jiných věcných cen a finanční podpory, za kterou byla nakoupena výstroj a nářadí pro cvičence. V r. 1954 splnilo v jednotě: 15 členů odznak zdatnosti P.P.O.V., 3 členové výkonnostní třídu III. a jeden člen výkon. třídu II. Na školení cvičitelů bylo vysláno 5 členů. Uzavřeno a splněno bylo 11 Zátopkovských účtů. Všechny závazky které si jednota dala byly splněny, byly to závazky k 10. sjezdu K.S.Č. a tak po jednoroční činnosti získala jednota v širokém krajském měřítku dobré jméno. Stalo se tak zásluhou celého kolektivu.

1955 - rok slavné I. celostátní spartakiady. Veškeré úsilí v jednotě směřovalo ke zdaru I. C.S. Jednota provádí nábor pro nácvik prostných na I. C.S., dala si na výroční členské schůzi závazek, že vyšle 12 cvičenců. Nábor se dařil, nacvičuje se 2 x týdně. Na I. C.S. vysílá jednota 20 cvičenců, 10 mužů a 10 žen. Úkoly na I. C.S. v Praze cvičenci dobře splnili. Jednota za ukázněné chování cvičenců přispěla z vlastních prostředků 2.118˙60 h, M.N.V. ve Včelné daroval 381,61 h, a obec Baráčníků 420˙- K na úhradu výdajů pro cvičence. Zbytek nákladů hradili si cvičenci ze svého. Po I. C.S. plní sokolská jednota svoje další úkoly a soutěže; jako soutěže o putovní vlajku, sportovní den, sportovně branné odpoledne, štafety poselství míru a organisace školní mládeže. Ku konci roku 1955 jest činnost jednoty vyhodnocena K.V.T.S.O. Sokol za uplynulý rok. Jednota se umístila jako druhá za nejlepší sokolskou jednotou Planá n/Lužnicí o pouhou polovinu bodu. Za toto čestné umístění v této soutěži o nejlepší jednotu kraje získala jednota mimo několika uznání a diplomů od nadřízených orgánů Kčs 1.000˙- dále jedny kruhy do tělocvičny v ceně 1.800˙- Kčs a soupravu výstroje pro cvičence. V roce 1955 byla jednota na svojí žádost zařazena Stát. výborem pro tělovýchovu a sport v Praze do akce T. pro výstavbu lehkoatletického cvičiště ve Včelné. Výstavba sportovního střediska je rozvržena na 4 etapy, do konce roku 1960. Je to smělý ale krásný úkol; Sokol. jednota jest si plně vědoma, že jej může splnit jen s plnou podporou široké veřejnosti. Pro rok 1955 bylo jednotě k tomuto účelu přiděleno 27.000˙- Kčs. S výstavbou bylo započato v měsíci listopadu a to převozem zeminy. Touto úspěšnou činností dosáhla jednota porozumění a podporu M.N.V., osvět. besedy, mas. složek N.F. a podporu všech občanů ve Včelné. M.N.V. dal jednotě zdarma do používání kultůrní dům jako tělocvičny. Jako náhradu uspořádala T.J. Sokol v kult. domě od 11.4. do konce roku 5 tanečních zábav, ze kterých odvedla osvět. besedě celkem Kčs 1.500˙- jako malou splátku na dobudování kult. domu.