Z kroniky Včelné díl IV – Usnesení MNV – jejich plnění

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Usnesení MNV – jejich plnění

Plán práce na I. a II. pololetí stanovil pravidelně konat každých 14 dnů schůze rady MNV, do kterých budou střídavě voláni předsedové všech složek Národní fronty v obci a místní organisace KSČ. Každý druhý měsíc bude svoláno plenární zasedání pro informaci poslanců o činnosti a plánech obce. Každý čtvrtý měsíc bude pak svoláno veřejné plenární zasedání, doplněné kulturními vložkami. Schůze byly svolávány podle plánu. Celkem jich bylo dvacetčtyři. Usnesení schůze rady, z nichž některé trvaly pro nával práce v době výstavby i k půlnoci, byla plněna. V oblasti kulturní, o níž bude zmínka později, byly splněny všechny akce, které si kulturní a školská komise plánovala.

V oblasti pracovní se nepodařilo do 31.12.1971 dokončit výstavbu obchodního střediska, která je prováděna v akci "Z" /Zvelebování/. Nechybělo nadšení – především vedoucích pracovníků MNV – vyjádřené počtem pracovních hodin, ale akce – její včasné dokončení – selhala na nedodržení závazků dodavatelů. Ještě v dubnu 1972, kdy jsou zápisy za rok 1971 zaznamenávány, nemá MNV k disposici kotel pro ústřední topení, a skla do výkladních skříní má jen z polovice. Dobrovolnost práce na těchto akcích i přes výzvu, aby každý dospělý a schopný občan měl na této výstavbě odpracovat 10 hodin zdarma, ostatní hodiny pak že budou honorovány, – tato dobrovolnost způsobovala, že pro nedostatek pracovníků především z řad mužů, se práce zpomalovala. Ženy, ať mi prominou, přes vynikající snahu na některé odbornější a těžší práce přece jen nestačily. Šlo především o zednické práce. Jejich dokončování se zúčastnil již jen Jan PAVELEC, sedmdesátiletý z čp. 293, vyučený mlynářský.

Nejen že nebyla dokončena, ale nebyla ani zahájena výstavba I. etapy kanalizace. Důvodem bylo neschválení plánů, pokud jde o převedení kanalizace pod železniční tratí a na pozemky JZD Rožnov, protože by byla poškozena meliorace pozemků, která byla v r. 1971 dokončena nákladem 3 miliony Kčs.

Jen částečně byla splněna akce zatrubnění vodoteče v úseku silnice od budovy MNV až k autobusové zastávce pod železniční tratí do Horního Dvořiště.

Mělo být pokračováno na úpravě skládek odpadového materiálu včetně úklidu okrajů lesa. Byly vyhraženy skládky pro odpadky, které se používají jen částečně. Většina občanů vyváží odpadky na místa označená zákazem. Je to naše kulturní ostuda, která již jednou byla pranýřována v krajském časopise "JIHOČESKÁ PRAVDA". Lesy jsou plícemi světa a nikoliv smetištěm. Snad se docílí zlepšení po zahájení odvozu odpadků v typizovaných nádobách, který MNV plánuje u Komunálních služeb města Trhových Svinů někdy na listopad 1972.

V akci "Z" bylo provedeno zpevnění vozovek v sídlišti "31 domků" v prostoru mezi "Třídou 5. Května" a lesem v Lesní Kolonii mezi ulicemi Sokolovského a Úzkou.