Z kroniky Včelné díl IV – Činnost MNV a jeho obvodu

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Činnost MNV a jeho obvodu

Činnost Národního výboru je dána zákonem o Národních výborech č. 69/1967 Sb. Vydáním zákona České národní rady č. 146/1971 se upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy. Jde o přenesení působnosti z okresních národních výborů na místní národní výbory. Tato nová právní úprava má zpevnit postavení NV a jejich posílení působnosti. A tak s platností od 1. ledna 1972 budou MNV vydávat rybářské lístky, vydávat souhlas ke smlouvě o převodu nebo nájmu zemědělského /lesního/ pozemku mezi občany, budou vydávat souhlas o převodu budovy, která je v soukromém vlastnictví, budou povolovat veřejná ochotnická představení, hudební veřejné produkce hudebníků z povolání, pořádání podniků veřejné zábavy, budou rozhodovat o stravování důchodců a o příspěvku na jejich stravování. Konečně budou rozhodovat o poskytnutí věcné pomoci a o jednorázovém peněžním příspěvku. Další přenesení působnosti je v oblasti zemědělské a honitby, pro nás méně významné.