Z kroniky Včelné díl IV – Činnost komisí MNV

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Činnost komisí MNV

Po všeobecných volbách konaných ve dnech 26. a 27.11.1971, o nichž bude zmínka v samostatné kapitole, byly ustanoveny tyto komise:

 1. Komise veřejného pořádku:
  MRÁZEK Josef, Štefl Karel, Krepsová Zděnka, Šesták Jan, Šlincová Marie, Jan Kilian
 2. Komise pro zlepšování životního prostředí a výstavby:
  ČÍŽEK Otmar, Houska Jan, Meškan Václav, Hák Františ., Chrt Josef, Šandera Pavel, Dvořák František, Hrdlička František, Mayer František, Fríd Václav, Špíral Josef, Novák Rudolf.
 3. Komise školská a kulturní:
  RATAJ Adolf, RNDr. Sandholec Bedřich, Márová Vladislava, Jan Pavlíček, Anna Housková, Pražák Stanislav, Čížková Jana, Ing. Mára Emil, Kovařík Bohuslav.
 4. Komise finanční:
  BABKA Václav, prof. Folda Antonín, Schneider Jan, Jiřička Josef, Kovaříková Věnceslava, Vávra František, Vavruška František.
 5. Komise sociální: VINICKÝ Alois, Letfusová Ludmila, Vinická Miluše, Vrzalová Marie, Ondra František, Housková Růžena, Šlinc Josef.

/Poznámka: příjmení psaná velkými písmeny jsou předsedové komisí/

Jednou z nejdůležitějších a nejvýznamnějších je komise pro zlepšování životního prostředí a výstavby dříve pojmenovávaná stavební komisí. Je nejzaměstnávanější, s největším počtem schůzí. Vedl ji do konce listopadu 1971 HOUSKA Jan, stavbyvedoucí z čís.pop. 38. Od 1.12.1971 je jejím předsedou Otmar ČÍŽEK, technik z čís. pop. 249. Průměrná účast na schůzích 8 členů včetně dvou aktivistů. Komise provedla 18 kolaudací /povětšině vedlejších staveb, plotů, vodoteče apod./ a projednala 92 bodů programu. I v dalším období zaručuje tato komise vedená s přehledem a inteligencí za spoluúčasti dvou techniků a odborných praktických řemeslníků, že její činnost zvládne velmi náročné úkoly, které na ni v tomto a dalších rocích čekají. Jsou to především kanalizace, vodovod, výstavba rodinných domků a parcelace pozemků.

Předsedkyní komise sociální byla v předchozím volebním období svědomitá a pracovitá Marie VRZALOVÁ z čís.p. 190, která pro pokročilejší věk a ze zdravotních důvodů již tuto funkci nepřijala. Je jen členkou komise a předává své zkušenosti novému předsedovi komise Aloisovi VINICKÉMU. Komise zařídila za r. 1971 donášku obědů šesti důchodcům prostřednictvím pečovatelky Kateřiny Gramanové. Je honorována okres. národním výborem částkou Kčs 3.– za jednoho důchodce denně. Obědy donáší v ceně Kčs 5.– ze závodní kuchyně radnice v Čes. Budějovicích. Komise dále za r.1971 udělila jednorázovou podporu v částce Kčs 200.–, jednorázový příspěvek a věcné pomoci za Kčs 2 500.–, věcné opakující se pomoci za Kčs 400.–. Její rozpočet na r. 1971 činil Kčs 4 000.–. Komise vedla v evidenci 25 osob sociálně potřebných a vyhledala – a obsáhlejší dotazníky sepsala – pro devět rodin, tzv. neúplných, pro evidenci ONV.

Předsedou komise veřejného pořádku byl v r. 1970 a je i v r. 1971 zkušený Josef MRÁZEK z č.p. 117. Jeho plán práce pozůstával z kontroly mládeže při tanečních zábavách, z kontroly uzavíracích hodin v pohostinství, podávání alkoholu mladistvým, z čistoty-hygieny v obci, kontroly dopravních značek a jich poškozování, kontroly požárních zařízení, žňových hlídek, ochrany veřejného a socialistického majetku, spolupráce s SNB. Jaké jsou výsledky této komise? Bylo projednáno celkem 15 přestupků, z nichž dva postoupeny k projednání ONV Čes. Budějovice. Z těchto třinácti dva případy projednány bez uložení opatření, jeden případ vyřízen napomenutím, devět případů projednáno pokutou a u jednoho případu bylo řízení zastaveno, protože nebyla vina prokázána.

Pokud jde o druh trestních případů, šlo vesměs o přestupky podle § 19 trest. zákona a sice: poškození věci v socialistickém vlastnictví – 3 případy, poškození věci v osobním vlastnictví – 3 případy. Těchto šesti případů se dopustili chlapci ve věku do 18 let. Dalo by se říci, že jsou to klukoviny. Tři případy však spáchaly osoby starší 18 let a sice jeden případ poškození věci v soc. vlastnictví, jeden případ poškození věci v osobním vlastnictví a jeden případ slovního napadení. To se již jako klukovina definovat nedá. Jde o zlý úmysl. Čtyři případy osob ve věku přes 18 let jsou kvalifikovány jako "ostatní". Zápisům do kroniky však unikají případy projednávané soudy. Přesto se však kronikář domnívá, že poměry se proti první republice zlepšily. Co rvaček bylo tehdy při zábavách někdy s dosti vážným ublížením na těle! To za dnešních časů je u nás vzácnost. Co se však proti dřívějšku zhoršilo, jsou vzájemné vztahy mezi lidmi, přičemž – domnívám se – hraje roli zvýšená životní úroveň a z toho plynoucí závist, která je naší národní slabostí.

Komisi finanční vedl Antonín FOLDA, povoláním profesor ekonomické školy /vyučovací obor účetnictví/. To byla záruka přesného vedení všech účetních prací MNV. V novém volebním období již funkci předsedy ze zdravotních důvodů nepřijal, a byl proto zvolen Václav BABKA z čís.pop. 216, povoláním účetní u Českého svazu tělesné výchovy. Za rok 1971 bylo šest schůzí. Hlavní činnost komise je v sestavě obecních rozpočtů a jeho čerpání.