Z kroniky Včelné díl IV – Veřejné schůze a besedy s občany

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Veřejné schůze a besedy s občany;
Práce poslanců ve volebních obvodech;
slavnostní schůze MNV

Jak již bylo řečeno, každý čtvrtý měsíc. tj. třikrát za rok je konána v Kulturním domě veřejná schůze, na níž jsou občané informováni o celkové činnosti národního výboru a o dalších plánech práce. Průměrná účast na těchto schůzích činila 107 osob včetně poslanců. Bolavým místem těchto veřejných shromáždění je diskuse, která se velmi těžce rozbíhá po několika výzvách tajemníka obce. Jakmile se však přihlásí jeden, přidají se i další, někdy s podnětnými návrhy.

Při veřejném zasedání dne 23.4.1971 hovořil předseda vesnické organizace KSČ Jan LOBERŠÍNER z čis.pop. 290 o Sovětském svazu velmi zajímavě. Byl tam tři měsíce na školení a měl možnost mnohé vidět. Hovořil o kladech, ale upřímně a pravdivě mluvil o tom, co je u nás lepší, takže jeho vystoupení bylo pro většinu přítomných objevné.

Na této schůzi bylo odměněno 15 občanů, kteří se nejvíce podíleli na stavbě prodejního střediska. Obdrželi balíček v hodnotě Kčs 100.–.

Zaznamenáváme, že další veřejná schůze byla 1.10.1971 s účastí 94 občanů, 22 poslanci a dvěma hosty.

Třetí veřejná schůze označená také jako schůze slavnostní se konala dne 17.12.1971. Slavnostní byla proto, že na ní byly zveřejněny výsledky všeobecných voleb. Dále byly provedeny volby předsedy MNV, tajemníka, místopředsedy, a poslanci složili slib do rukou nejstaršího člena dosavadní rady RNDr. Bedřicha SANDHOLCE z č.p. 247, který je současně místopředsedou nového národního výboru. Navržení poslanci byli zvoleni jednomyslně. Text slibu zněl:

"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren ČSSR
a věci socialismu. Budu dbát vůle lidu a zájmů lidu,
řídit se ústavou a ostatními zákony republiky a pracovat
k tomu, aby byly uváděny v život."

Jednohlasně byl zvolen předseda MNV Bedřich HOUSKA a jeho tajemník Antonín TESAŘ.

Další slavnostní schůze MNV byla konána dne 26.2.1971 na výročí Února. Přítomno jen 25 občanů a 14 poslanců. Po kulturní vložce dětí ZDŠ v Boršově přečetl hlavní referát v zastoupení nepřítomného předsedy vesnické organisace KSČ, František ONDRA.

Beseda s občany byla pořádána jedna. Byla četně navštívena, a obsažný referát na téma "O SSSR" přednesl předseda VO KSČ Jan LOBERŠÍNER. Pro svůj jasný, zřetelný a nečtený přednes a především pro jeho pravdivou obsažnost kladů i záporů, měla beseda značný ohlas.

Je třeba se ještě zmínit o práci poslanců ve volebních obvodech. Zpracovatelé volebních seznamů /Houska Bedřich starší a Jiřička Josef/ si dali značnou práci s vypracováním volebních obvodů o přibližně stejném počtu voličů v téže části ulice, o které by se poslanec měl zajímat. K přidělení těchto obvodů však z neznámých důvodů nedošlo. Poslanci jsou proto voličům celkem neznámí, voliči neví na koho se především obrátit a přednáší své žádosti na MNV, který je pak přetěžován. Skutečná iniciativa je jen u nepatrné části poslanců, členy rady v to počítaje.