Z kroniky Včelné díl IV – Zásobování obce

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Zásobování obce; sběr odpad. hmot

Obec byla v r. 1971 zásobována dvěma prodejnami potravin. Prvá, samoobsluha umístěná v čp. 23 /bývalý hostinec "U Petrů"/, prodávala výlučně potraviny, lahvové pivo, ale také cigarety, druhá prodejna umístěná v bývalém krámku "U Háků" v čp. 6 měla mléko, mléčné výrobky, některé cukrářské výrobky, pečivo a chléb. Tato prodejna bude v r. 1972 zrušena.

Zásobování obce je dostačující. Protože lidé mají stále větší požadavky, jsou náročnější a rádi by viděli, aby prodejny byly dotovány druhy zboží, které je na pultech "ve městě", jak se říká jízdě do Čes. Budějovic /lidově Budějc/, ačkoliv proti městu nejsou to velké rozdíly.

Zatímco v prodejnách potravin jde odbavování kupujících dosti plynule, stížnosti jsou při nákupu masných výrobků, kde se čeká někdy na příjezd auta z Čes. Budějovic i dvě hodiny. Nedostatkovým zbožím bývají vnitřnosti kupované především pro psy, jejichž chov se stal bezmála modní záležitostí. Nakonec dodejme, že prodejna masa byla umístěna rovněž v domě čís.pop. 23 v bývalém hostinci a řeznictví "U Petrů".

Zásobování uhlím a dřívím z Uhelných skladů v Čes. Budějovicích je vyhovující, ačkoliv se vyskytly případy, že uhlí na zimu bylo dovezeno na jaře příštího roku. To však bylo způsobeno spíše administrativním nedopatřením. Ke zpožďování zimní dodávky dochází někdy při nedostatku železničních vozů a při nadměrné poptávce. Uhelné sklady jinak vyhoví u starších lidí, kterým normální příděl nedostačuje, a dovezou i příděl mimořádný.

Zásobování elektřinou je téměř pravidelné, s plánovanými výpadky při opravách vedení. V části obce vymezené ulicemi Jiráskovou a z části Rybákovou se projevuje snížená intensita proudu zvláště ve večerních hodinách, takže byly stížnosti na špatnou viditelnost televize. Závada se částečně odstranila vložením samostatného vodiče v uvedených ulicích. Další zlepšení se docílí položením kabelů v další části Rybákovy ulice a ulice Witthanovy, a zesílením transformátoru v Jiráskově ulici. Plánuje se ještě stavba dalšího transformátoru, aby se i do budoucna uspokojily požadavky nových stavebníků, především v sídlišti "31 domků" a dalších staveb. Zpočátku při objevení závad se žehralo na odebírání proudu nár. podnikem MONOLIT, ale nedostatky se objevují i po zřízení samostatné linky pro tento podnik.

Plyn v naší obci sice zeveden není, ačkoliv plynovod jde přes naše katastrální území v prostoru mezi Třídou 5. Května a železniční tratí směrem na Čtyři Chalupy do Českého Krumlova; – Ale bez plynu tak docela obec není. V sedmdesáti domácnostech se totiž topí, vaří a peče na Propan-Butanu, který je v bombách o obsahu 10 kg do Včelné dovážen. Josefa MIESBAUEROVÁ v č.p. 21 obstarává dodání a výměnu bomb.

A tak spolu s Propan-Butanem, elektřinou a topnou naftou, kterou vám speciální auto nár. pod. Benzína doveze a přečerpá až do domu, pomáháme odstranit špičkový nápor na uhlí, které pak může sloužit jiným a důležitým požadavkům národního hospodářství, především výrobě benzínu.

Sběr surovin a odpadových hmot je u nás téměř zcela záležitostí svazu žen. Toto jsou výsledky za rok 1971: