Z kroniky Včelné díl IV – Nové závody v místě –Monolit

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Nové závody v místě – Monolit

Předchozí kronikář František PAPOUŠEK se zmínil o tom, že se začíná v místě budovat závod MONOLIT. I dnes, po roce, není výstavba zdaleka skončena a jeho funkce je široké veřejnosti celkem nejasná. Nevidí totiž nic vyrábět, vidí jen vyjíždět různou mechanizaci, která pracuje na objednávku v jiných místech, a tak veřejnost kritizuje. Už samo situování závodu v bezprostřední blízkosti nádraží není vhodné, zvláště když celkový vzhled nikterak nezapadá do přírodního rámce, působí rušivě, a dojmem barákového ležení. Předešlé vedení obce nemělo se stavbou v tomto místě souhlasit. Hlas lidu říká, že na tomto místě měla být výstavba rodinných domků. Zřízením 38 m hluboké vrtané studně v místech těsně u železniční tratě se stalo, že dva rodinné domky pod železniční tratí ztratily ve svých studních pitnou vodu. Však mluvme ještě o samotném závodu. Původní plán předvídal výrobu betonových dlažeb, panelů, obrubníků atd. Odtud název podniku. První jednání s výběrem stanoviště "pro podnik Národní rady SPM – MONOLIT" se konalo ve Včelné dne 4.11.1969, a jako zástupce MNV byl na jednání přítomen a zápis podepsal Karel Feitl. Plán předpokládal v r. 1970 a 1971 výstavbu železniční vlečky, skladů a menší výrobu prefabrikátů i menší výstavbu rodinných domků. Předpokládalo se zaměstnání asi 80 pracovníků, z toho asi 20 z okolí. Podle zápisu nebyl MNV Včelná předem o výstavbě informován. Zástupce MNV prohlásil, že "po dnešním vysvětlení účelu stavby, bude závazné stanovisko sděleno v nejbližších dnech". Dne 5.1.1969 vydal ONV územní rozhodnutí, k němuž se MNV dne 19.1.1969 vyjádřil s některými připomínkami /silnice k zahradám, chodníky, zesílení elektrické přípojky, voda/ kladně. Dne 29.4.70 bylo svoláno ONV Čes. Budějovice místní řízení za účelem vodoprávního projednání "vodovodu a kanalizace pro stavební dvůr závodu 01 ve Včelné". Zástupci MNV /předseda Houska, tajemník Tesař/ uplatňovali náhradní zdroj vody, ukáže-li se , že se voda v jejich studních ztratila nebo snížila. Investorovi se uložila i podmínka maximálního osazení vhodné zeleně v prostoru stavebního dvora.

Povolení k přípustnosti stavby bylo okres. národním výborem vydáno rozhodnutím ze dne 22.5.1970. MNV podal řadu připomínek k 2. etapě výstavby stavebního dvora /situování dílen na severní stranu místo k silnici Včelná-Lipí, estetické řešení budovy, sadová úprava, situování kotelny vzhledem k převažujícím větrům jihozápad – sever, zásadní nesouhlas s používáním tuhých paliv k topení a jich nahražení naftou nebo plynem, umístění trafostanice do areálu stavebního dvora a konečně celkové zlepšení vzhledu závodu/.

Naši zástupci si vedli jistě dobře, když tyto úpravy vzhledu na stavebníkovi požadovali. Zatímco některé naše požadavky byly uskutečněny, celkový vzhled závodu zůstal nezměněn, a tak na konci roku 1971 je neutěšený stav stavebního dvora stejný, jak je popsán na začátku této kapitoly.