Z kroniky Včelné díl IV – Kanalizace

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Kanalizace

Dne 28.4.1971 byla uzavřena mezi MNV Včelná a Hydroprojektem Praha, odbočka Čes. Budějovice hospodářská smlouva o provedení projektových prací na stavbu kanalizace Včelná, I. díl, jíž ONV Čes. Budějovice zařadil jako investiční výstavbu v akci "Z". Šlo o studii, za kterou MNV zaplatil částku 14 625,– Kčs. Dne 16.9.1971 bylo svoláno vodoprávní jednání. Proti trase části "A", která podle návrhu vede od MNV přes pozemek občanů Šíši, Macha, Štvána k zahradě Ing. Máry a pod tratí propustí do volného prostoru, nebylo zásadních námitek. Jen státní statek Čes. Budějovice požadoval, aby povrchová vodoteč procházející jeho pozemky směrem k Rožnovu, byla upravena tak, aby nedocházelo k zaplavování pozemků. Proto byla vyhotovena dne 1.11.1971 mezi MNV a Hydroprojektem hospodářská smlouva na provedení úplného projektu "Kanalizace Včelná – část stoky "A" o investičním nákladu do 500 000 Kčs. Na den 23.11.1971 byla svolána porada do budovy Hydroprojektu v Čes Budějovicích. Na ní však již státní statek Čes. Budějovice v rozporu s předešlým prohlášením vyslovil proti zamýšlenému projektu své "veto", a v žádném případě nesouhlasí, aby "odpadové vody z celé obce Včelné, které obsahují různé chemické látky, byly sváděny do povrchové vodoteče". Žádá upravení povrchové vodoteče tak, aby veškeré vody byla schopna pojmout, ale nesmí být při jejím hloubení porušen drenážní systém, který byl v tomto roce zřízen nákladem 1,388 000.– Kčs.

Proto se muselo upustit od provedení této první alternativy a přijmout alternativu druhou, podle níž se kanalizace provede protlakem pod železniční tratí v km 112,327, tedy asi o 80 m blíže ke stanici Včelná. Kanalizace by vedla v délce 356 m pod zemí a pak bude kmenová stoka vyústěna do otevřeného odpadu poblíže železnič. tratě Čes. Budějovice – Černý Kříž.

Z toho důvodu nebyla práce na kanalizaci v r. 1971 vůbec zahájena a povolený úvěr pro tento rok v částce Kčs 500 000,– nevyužit. Jako nezávislou akci provedl MNV částečně zatrubnění vodoteče pod budovou národního výboru směrem k autobusové zast.