Z kroniky Včelné díl IV – Volby 26. a 27.11.1971

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Volby 26. a 27.11.1971

Předchozí volební období prošlo již v r. 1967. Volby do Národních výborů všech stupňů, do České národní rady, do Národního a Federativního shromáždění měly být provedeny již v r. 1968. Krizová léta 1968-1969 však dovolila uspořádat tyto volby až v roce 1971, kdy období, které bylo pojmenováno obdobím konsolidace poměrů, zaručovalo plný úspěch ve prospěch kandidátů národní fronty. To se skutečně v plné míře projevilo jak v naší obci, tak zejména v celostátním měřítku. Jejich výsledek byl téměř manifestační.

Do volebních seznamů bylo ve zdejší obci zapsáno celkem 738 voličů, včetně těch, kteří měli voličské průkazy. Všem těmto voličům byly předány hlasovací lístky a všichni řádně odvolili. Všichni navržení kandidáti na poslance MNV byli řádně zvoleni. Jen devět poslanců z dvacetipěti však dostalo plný počet hlasů, t.j. 738. ostatních 15 poslanců ztratilo důvěru jednoho až pěti voličů, takže byli zvoleni 737 až 733 hlasy.

Za volební okrsek čís. 45 /Včelná a Boršov/ byli zvoleni:

Josef HANUS, dělník, do okres. národního výboru

Jindřich ŠAFRÁNEK, zedník Pozemní stavby Čes. Budějovice do jihočeského KNV Čes. Budějovice

Stanislav KORANDA z Třeboně do Sněmovny lidu

Jiří HRDLIČKA, redaktor Svobodného Slova do České Národní rady

Evžen KRAUSKOPF, tajemník Československé strany lidové do Sněmovny národů.

Ani jeden z těchto zvolených není občanem naší obce.

Do Místního národního výboru bylo zvoleni:

Čížek Otmar