Z kroniky Včelné díl IV – Celkové zhodnocení popisovaného roku

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Celkové zhodnocení popisovaného roku

Udělal se veliký kus práce. Připomeňme si znovu nákladnou stavbu prodejního střediska z rukou místních občanů v akci "Z". Na konci roku chybí již málo k jejímu úplnému dokončení. Máme osvětlenou Třídu 5. Května, ulici Jiráskovu a Withanovu. Udělali jsme značným nákladem bezprašnou vozovku směrující podél železniční tratě do Lesní Kolonie a opatřili ji stožárovým zářivkovým osvětlením. Provedli jsme administrativně náročnou parcelaci pozemků v prostoru ohraničeném ulicí Sokolovského, Třídou 5.Května a Úzkou uličkou pro výstavbu "31 domků".

Nepodařilo se nám však pro nepřekonatelné obtíže, které nebyly na straně MNV, zahájit stavbu kanalizace, a jen částečně jsme zatrubnili vodoteč mezi národním výborem a zastávkou ČSAD pod železniční tratí. Tato posledně uvedená práce v našich silách byla, ale pro malý zájem občanů se nedokončila. Příliš jsme spoléhali na to, že to udělá předseda s tajemníkem a předsedou výstavby za přispění několika dalších nadšenců.

Zlepšila se administrativní práce a celý chod tohoto důležitého oboru práce MNV, který klade na pracovníky značné nároky. Jak snazší to měli předchůdci nynějších předsedů, představení a pak starostové obcí, jejichž práce při dokončování zápisů této kroniky vděčně vzpomínáme! Obešli se bez psacího stroje, který se na naší obci objevil poprvé za starostování Boh. ČERNÉHO v čísle pop. 9, kde byl tehdy za první republiky obecní úřad. První obecní kronikář si v zápisech za rok 1938 pochvaloval: "Za tajemníkování Josefa Jiřičky se koupil psací stroj asi za půldruhého tisíce Kč. Tu je tedy pokrok."

Dnešní vedoucí funkce pracovníků národního výboru vyžadují školených a inteligentních lidí, protože odborné a administrativní práce na MNV se rozrostla, a klade požadavky po všech stránkách daleko vyšší než kdykoliv v minulosti. Myslím, že není daleko pravdy tvrzení, že by měl být dnes na národních výborech právník, aby nezabloudil ve spleti toho množství vydávaných zákonných a jiných norem.

Kam se poděly ty časy vzpomínané ve Stroupežnického divadelní hře "Naši furianti" v práci obecního "zástupitelstva"! Byl to tehdy sousedský čas, s dnešním uchvátaným životem zcela nesouměřitelný.

Hodnoťme proto práci národního výboru za rok 1971 jako úspěšnou, kdy přes mnohé těžké překážky se podařilo úspěšně dokončit díla, která jsou začátkem budoucích plánovaných změn v životě této naší celkem malé obce.


––––––––––––––––––

Pozorný čtenář těchto zápisů si jistě povšiml, že kronikář se zmínil v některých částech zápisů, že "podrobně se zmíní o těchto věcech ve zvláštní kapitole". Protože se však přesně držel hesel příručky pro kronikáře, aby popsal život naší vesnice ve všech jeho proměnách a doplnil tak to, co nebylo dosud napsáno, rozrostly se záznamy na neočekávaný rozsah. A tak přesto, že má ještě mnoho připraveného materiálu, musí se o těchto věcech zmínit až v příštím roku 1972. Přes to nemůže některé pominout a musí je uvést ještě v tomto roce, protože v tomto roce se staly. V příštím roce by byly již nečasové.