Z kroniky Včelné díl IV – Zápisy o činnosti našich složek

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Zápisy o činnosti našich složek

Osvětová beseda:

Schůze OB se konaly nepravidelně. Byly zajišťovány písemně tajemníkem MNV s. Štaubrem. Konaly se společně s komisí kulturní a školskou. Zápisy ze schůze osvětové besedy jsou uloženy u správce osvětové besedy s. Pavlíčka J. ml. Schůze OB byly navštěvovány na 50 %, postrádali se hlavně zástupci složek ČSM – KSČ – ČSČK a Svazarmu, pravidelně se zůčastňovali složky NF, jako: ČSPO – Sokol – SČSP, výboru žen, a Baráčníků. Na schůzích se projednávaly otázky kulturního života v naší obci a různé akce.

V měsíci lednu 1963 byly uspořádány 2 plesy a v únoru další 3 plesy, v březnu 7ho byly oslavy MDŽ a 30.3. byla uspořádána taneční zábava pro naše brance do základní vojenské služby. 29.4. byla přednáška k 80. výročí narození Jar. Haška, kterou uspořádal SPB. Dne 7.5. byla tělovýchovná akademie, kterou uspořádal ČSTV. Dne 12. června byla slavnostní schůze SČSP. 12.10. byla uspořádána přednáška „Proces s Rojkem”. 9.11. byla taneční zábava, pořadatel OB. 30.11. posvícenská zábava, pořádala Obec baráčníků.

Práce na památníku sov. armády financovala s části Osv. B., z části byly odpracované zdarma.

Přijmy osvětové besedy činily v roce 1963 5.110˙91 Kčs.

Vydání " " " " 5.861˙41 "

V roce 1963 bylo uspořádáno školení kult. osv. pracovníků v Čes. Budějovicích, kterého se zúčastnili soudruzi Pavlíček Jan ml. a Fišer Jan. To byla zhruba práce Osvětové besedy v r. 1963.