Z kroniky Včelné díl IV – Plán práce MNV Včelná

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Plán práce MNV Včelná

Plán práce na rok 1964 zní: Činnost MNV. bude zaměřena hlavně na zvýšení úrovně masově politické organisační práce. Na aktivní práci všech orgánů MNV. tak, aby byly zajištěny všechny potřeby obce a jejích obyvatel. Hlavní důraz bude kladen na aktivní práci poslanců v komisích a úzkou spolupráci s voliči, aby všichní občané se podíleli na práci MNV.

Činnost rady MNV. na rozhodování a zajišťování zásadních otázek a ukolú, bude dbát o to, aby všechny komise aktivně pracovaly, rozvíjely masově organisátorskou práci, a dosahovaly co nejširší účasti pracujících na činnosti orgánů MNV a na plnění jeho úkolů.

Plenární zasedání ve II. pololetí 1964 bude projednávat kompleksní rozbor hospodaření za I. pololetí. Z úkolů planu bude vycházet každodenní organisátorská práce MNV. Příprava a realizace plánu a rozpočtu se musí stát nejen věcí plena a rady MNV., ale i všech orgánú, poslanců i občanů. Dále se bude plenární zasedání zabývat stavem tělovýchovy v obci, v souvislosti s přípravou III. C.S. a pomocí dokončovacích územních pracích na sportovišti. Zajištění služeb obyvatelstvu, zásobování obce a protipožární ochrany. Na úseku plánování a financování, bude třeba, aby byly všechny ukoly splněny. To je zhruba plán na rok 1964.

Na úseku financování a plánování podal zprávu předseda komise s. Sandholec Bedřich, že všechny poplatky na r 1964, jsou splněny, a že je všechno v pořádku.