Z kroniky Včelné díl IV – Založení str. KSČ

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Založení str. KSČ

Roku 1921 došlo k založení vesnické buňky Komunis. strany Československa v naší obci. Je třeba předeslat, že obec Včelná bývala i za starého Rakouska obcí se socialistickým zaměřením, to jest, že zde bývala silná organizace sociální demokracie.

Slova soudruha Frant. Ondry: Jsem sice pamětníkem založení vesnické buňky KSČ, ale musím poznamenat, že jsem byl ještě mladý chlapec a proto nemohu jak bych chtěl popsat vystižně politickou práci a činost vesnické buňky KSČ Včelné z tehdejší doby. Pokud je mi známo, vím, že bylo v obci několik zasloužilých členů a funkcionářů strany z tohoto období: Martin Rössler, Josef Kocina, Benák Emil, Zegemachr Karel, Cetl Leopold a další, z těch již žádný nežije. Funkci předsedy zastával tehdy Emil Benák. Soudruh Ondra Frant. začal pracovat v mládeži KSČ až v r. 1927 a do strany vstoupil r. 1930. Obec Včelná byla po všechna léta prvé republiky komunistickou baštou, v každých volbách vždycky komunisté převládli a po několik období i přes vzrůstající persekuci, měli komunisté i starosty. Po určité konjuktůře a zdánlivé stabilizaci buržoasního zřízení první republiky nastal k třicátým letům obrat k horšímu a situace hospodářská se postupně stále zhoršovala. Ze závodů se propouštělo, začala se projevovat nezaměstnanost, v důsledku hospodářské krize a docházelo k častým stávkám i na Budějovicku. Vesnická buňka později organizace KSČ. stála vždy v čele bojů dělnické třídy a z naší obce byly velmi často konány do Čes. Budějovic tak zvané hladové pochody nezaměstnaných. Při těchto různých bojovných akcích, ale i v samotné politické práci, byla poskytována velká pomoc ze strany okresního a krajského vedení KSČ v Čes. Budějovicích. V těsném kontaktu s organizací bývala řada poslanců a senátorů, jako: poslanec Nepomucký, poslankyně Machačová-Dostálová, senátor Kindl, poslanec Štětka a.t.d. V naší obci byly konány velmi často i tajné a zakázané schůze. V pozdějších letech se do Včelné přistěhoval s. Vithan Robert a s. Holub Frant. kteří byli velmi agilní a velmi obětaví v politické a řídicí práci organizaci strany. S. Holub dosud žije, s. Withan byl popraven za okupace a stejnou smrtí sešel i s. Benák. Tak jak se postupně zvedal teror a persekuce, tak také někteří z členů a funkcionářů ovšem jedinci z obavy o existenci z organizace odešli, avšak přesto, že s komunisty táhli stále a komunisty také v každých volbách podporovali a volili. Konkretně šlo o případy u státních zaměstnanců, nebo u dělníků bývalé obrvlastenecké firmy Zátka ve Březí, kde nebývalou měrou vedení závodu donucovalo dělníctvo ke vstupu do žluťáckých organizací, nebo aspoň ke zřeknutí se členství v KSČ. Máme však zjištěno, že dělníci od Zátků s komunisty volili. V roce 1937 se agitovalo před volbami malováním po rohách a po vratech, to se všechno mohlo, ale jenom komunistům se to zakazovalo. Soudr. Ondra při malování stranických hesel v noci na státní silnici, na základě udání byl četnictvem přistižen a potrestán 3mi dny vězení. Ani zaměstnání nemohl pokud si nějaké opatřil, na trvalo nikde nemohl získat, byl totiž stále pronásledován. Nezbývalo mu než dělat cesťáka a živit se i se svou rodinou tímto způsobem.

V pohnutých dobách před Mnichovem, skrývali se v naší obci u některých soudruhů, u Ondry, u Vithana, u Holuba němečtí emigranti-komunisté. Tito museli po záboru Sudet odejíti zpět, protože naše tehdejší úřady je vydaly přímo do chřtánu Hitlerovi.

Velmi významnou a poslední akcí v době zvýšeného nebezpečí republiky byl tak zvaný den zbratření českého a německého lidu, který se pořádal pod patronací OV. a KV. KSČ v naší obci. Tehdy došlo k veliké manifestaci na našem sportovním hříšti, kde byl tábor lidu a promluvil na něm česky a německy bývalý krajský tajemník s. Altrichter. Kromě místního obyvatelstva bylo zde hodně hostů z okolí a německých z Čes. Krumlova, to bylo již blízko do okupace. V uvedených řádcích však nebylo možno vystihnout celý život strany naší obce, vyznačit všechnu obětavost a práci členů a funkcionářů strany, manifestační průvody na 1. máje. Po obsazení republiky Němci, ani v obci Včelné nebyly složeny ruce v klín, i když za velmi těžkých podmínek, bývaly konány tajné schůzky a rozšiřovali se ilegální Rudé práva. Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byla v obci ihned v květnu 20.V.1945 znovu obnovena organizace strany KSČ, ustavujicí schůze se konala u Šanderů, účast byla veliká a přihlášek mnoho a do konce roku vzrostl stav členů na 97 mužů a 18 žen, celkem 115 členů.