Z kroniky Včelné díl V r. 1973: MNV - jeho složení

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

MNV - jeho složení

Ve skutečnosti nedošlo během roku 1973 ve složení národního výboru ke změně a to jak v radě MNV, tak u poslanců národního výboru. Jediné, co se částečně změnilo, je složení v komisí pro ochranu veřejného pořádku a v komisi finanční. Do finanční komise nedochází více jak 6 měsíců dlouholetý člen šedesátiosmiletý býv. úředník účtárny Výkupního družstva v Čes. Budějovicích František VÁVRA, a do komise pro ochranu veřejného pořádku šedesátitříletý Jan KILIÁN, bývalý pracovník České státní pojišťovny. Prvý se nedostavuje ze zdravotních důvodu, druhý více méně z pohodlnosti. Protože oba nic písemně MNV neoznámili, trpí se tento stav trvalé absence.