Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Činnost komisí

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Činnost komisí

Komise SOCIÁLNÍ:

Celkem vykonáno 5 schůzí s průměrnou účastí 42% členů. Do této komise se pravidelně zvou: předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Růžena Housková, a jako aktivistka, pracovnice soc. odboru ONV Richtrová. Komise projednávala všechny případy podle náplně, podle svého nejlepšího přesvědčení a podle zákonného práva. Sedmdesáti důchodcům byly opět přiděleny poukázky na potraviny v hodnotě Kčs 100.- Rozděleno tedy bylo potřebným Kčs 7.000.-

Komise ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VÝSTAVBY:

Za rok 1973 projednala tato nejdůležitější komise 29 žádostí o vydání Rozhodnutí o přípustnosti stavby, z toho 12 žádostí o oplocení, 11 žádostí o povolení hloubení studny, 11 žádostí o stavbu provizorních kůlen a rekonstrukce stavby, zbytek jsou malé stavební případy. Na jedné žádosti byly až tři případy různě povahy, takže počet celkem projednaných žádostí nesouhlasí s počtem projednávaných případů. Na správních poplatcích bylo v tomto roce vyhráno Kčs 5.300. Revise finanční správy provedená v tomto roce však zjistila, že některé poplatky byly vyměřeny v nižší výši, než stanoví vládní vyhláška a proto doměřila nedoplatky ve výši přes 3.000.- Kčs. MNV však s tímto doměřením nesouhlasil a odvolal se, protože striktní výklad vyhlášky z r. 1971 je v rozporu se směrnicemi, které vydal ONV Čes. Budějovice, které kupř. dovolovaly mírněji posuzovat stavby provisorních kůlen při stavbách, které nemají trvalé povahy, naproti tomu finanční správa nedělá žádný rozdíl a posuzuje toto provisorium také jako "stavbu".

Práci této komise a především jejímu předsedovi Otmaru ČÍŽKOVI je třeba přiznat svědomitost a pilnost, protože výše jmenovaná činnost je jen částí celkové práce, která pozůstává především z celkové výstavby obce. Úspěch je to tím větší, že ne všichni členové komise nazírají na svou činnost stejně, a tak průměrná účast na schůzích komise dosahuje asi 55%.

Komise VEŘEJNÉHO POŘÁDKU:

V roce 1973 projednávala tato komise pouze TŘI případy, což je proti loňskému roku zlepšení o devět případů. Kronikář by byl v pokušení zapět ódu na holubičí povahu našich občanů, kdyby měl k disposici případy projednávané před soudem, o jejich konání nebo výsledku není MNV zpravován. Víme však ze zprávy náčelníka okrsku veřejné bezpečnosti v Kamenném Újezdě, kterou přednesl na veřejném zasedáni MNV ve Včelné dne 28.10.1973, že trestnost od r. 1970 se v tomto obvodu skutečně snižuje, ale že stoupá rozkrádání státního majetku. A na této "činnosti" má Včelná nemalý podíl. Z 243 případů celých 11%, t.j. 28 případů byli naši občané, z nichž někteří jsou recidivisté. K opakování dochází proto, že občané vědí, kdo se na tomto státním majetku přiživuje, ale neohlásí to. Tak vidíte, jací jsme! Jak to má veřejná bezpečnost vše na tak velkém obvodu o rozloze 140 km ve 12 přidělených obcích s 12.500 obyvateli uhlídat!

Pravda je, že přestupky projednávané touto komisí se velmi zmenšily. A jak jsme je soudili?

Jeden případ vyřízen napomenutím, dva případy pokutou, z toho jedna byla postiženým zaplacena, druhá v částce Kčs 100.- nezaplacena. Všechny tři případy byly přestupky podle § 19 trestního zákona. Jeden za slovní napadení zletilým občanem, dva byly tzv. "ostatní přestupky" z toho jeden byl spáchán pod vlivem alkoholu.

Tu nezaplacenou pokutu si MNV dobere administrativním zákrokem u zaměstnavatele, tak jako si ji dobral zákrokem u Úřadu důchodového zabezpečení srážkou z důchodu. MNV zastává názor, že má-li někdo na alkohol, opije-li se a udělá pak nepřístojnost, musí mít také na zaplacení pokuty. To je výchova.

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ komise:

Své schůze konala s měsíční pravidelností kromě prázdninových přestávek. Účast převyšovala 85%. Nadále je to komise, na kterou je spolehnutí a proto v závěru roku byla opět hodnocena jako jedna z nejlepších. Její celoroční práce je zřejmá z kapitoly "Přehled kulturních podniků".

FINANČNÍ KOMISE:

Rovněž tato komise pracuje spolehlivě jak je zřejmo z pravidelných schůzí. Nekonaly se jen v červenci a srpnu. Jinak o této komisi platí totéž, co bylo napsáno v zápisech za rok 1972.