Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Veřejné a slavnostní schůze MNV

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Veřejné a slavnostní schůze MNV

Jejich počet při slavnostních příležitostech byl přesně plněn podle programu včetně lampiónového průvodu obcí od MNV k památníkům obětí I. a II. světové války a na pobyt sovětské armády. Kromě našich vnitřních věcí, byly předneseny proslovy ke slavnostním příležitostem, na nichž se vystřídali řečníci velmi dobří i méně úspěšní, s projevy čtenými dobře i hůře.

Zvykli jsme si na řečníka z našich řad, předsedu KSČ, Jana LOBERŠÍNERA /čp. 290/, tajemníka OV KSČ v Čes. Krumlově. Jeho převážně nečtené projevy jsou dobře připraveny, psychologicky působivé a občany s uspokojením přejímány.

Zmiňme se aspoň o dvou těchto zasedáních. Dne 15.10.1973 na oslavu dne 28. října, kdysi Dne Osvobození v r. 1918, nyní Dne znárodnění v roce 1948. Toto zasedání zahájil člen KSČ František ONDRA, přivítal hosty, z nichž především instruktora KSČ Hlaváče z Čes. Budějovic. Krátce o mezinárodní situaci hovořil zmíněný Jan Loberšíner. Předseda MNV Bedřich HOUSKA podal pak přehlednou zprávu o činnosti MNV, pochválil činnost agitačních trojic ve dvanácti obvodech obce. Hovořil o dosavadní výstavbě kanalizace a vyzval přítomné, aby si stavěli biologické septiky namísto nynějších žump na vyvážení, protože nikdo nemůže být zapojen na kanalizaci, kdo tento biologický septik nemá. Přehlednou zprávu o činnosti NF podal její předseda Stanislav ČAPEK. Pro každou složku měl slova uznání, jen na adresu Socialistického svaz mládeže řekl, že "nemá dobré výsledky, takže v některých úsecích se rovnají nule."

Poslední veřejné plenární zasedání konané dne 27.12.1973 v kulturním domě, ačkoliv nemělo označení zasedání slavnostního, přece jen slavnostní bylo. Způsobila to přítomnost tajemníka krajského výboru KSČ, doc. Dr. VONDRUŠKY. Rámec této velmi dobře připravené a ukázněné schůzi tvořila snad dosud největší účast 270 občanů včetně dvou desítek mladých. Přítomen byl i okresní poslanec HANUS ze Březí a patronka našeho MNV HOLEJCHOVÁ, pracovnice finančního odboru ONV. Schůze zahájena kulturní vložkou ZDŠ v Boršově. Děti napřed obdarovaly květinami některé občany, kteří se nejvíce podíleli na dokončení stavby víceúčelového cvičiště.

Předseda MNV Bedřich HOUSKA po politickém úvodu přešel na plnění volebního programu, kritizoval malou účast poslanců na schůzích MNV i na schůzích komisí, jež se pohybuje v rozmezí 50 - 80%. Vyzdvihl práci komisí pro výstavbu vedenou Otmarem ČÍŽKEM a jako vysoce aktivní označil práci školské a kulturní komise, vedené Adolfem RATAJEM. Pochválil však i práci ostatních komisí. Pojednal zevrubně o všech pracích, které za uplynulý rok byly vykonány. Posléze byly schváleny: rozpočet na rok 1974 ve výši Kčs 903.000.-, dále socialistický závazek na r. 1974 a jednotný kulturní plán obce. Do diskuse zasáhli: předseda VO KSČ B. NEJEDLÝ konstatováním, že už nejsme chudá obec, a dále výzvou na rodiče, aby vedli své děti ke vstupu do Svazu soc. mládeže. Předseda komise pro výstavbu Otmar ČÍŽEK zdůrazňuje, že všechny plánované stavby lze provést jen za maximálního zapojení lidí, apeluje na mládež, a děkuje předem všem, kteří se chtějí zapojit. Obsažný projev měl předseda MV NF Stanislav ČAPEK, který zejména pochválil závazek rybářské organisace, jejíž každý člen odpracuje na akcích "Z" 50 hodin. Kriticky zaměřený projev měl předseda kulturní a školské komise Adolf RATAJ se zřetelem na mládež a její některé zábavy spojené s pitkami, a dále na rodiče, kteří působí neblaze na své děti v opačném směru než jak je politicky a protinábožensky vychovává škola. Předseda TJ Sokol poděkoval všem brigádníkům, především oněm starším, kteří i za mrazu pracovali na dokončení víceúčelového cvičiště, aby mohlo být v termínu dokončeno. Jsou to: Anna Housková, Růžena Housková, Bedřich Houska star., Jos. Maršík, AI. Školák, Jan Kilián, Frant. Sarauer, Studenovská a Stropková. Vyvrcholením této zdařilé schůze byl projev tajemníka kraj. výboru KSČ doc. Dr. VONDRUŠKY, který v hodinové řeči, téměř bez poznámek zhodnotil práci MNV, která navazuje na nejlepší proletářské tradice KSČ za 1. republiky, jak řekl. Podtrhl, abychom vychovávali nejmladší generaci, pochválil předčasné plnění volebních programů, ale dodal, abychom konali jen to, na co stačíme.

Zasvěceně rozebral mezinárodní situaci, a tak inteligentním způsobem a neotřelými slovy velmi přispěl ke zdaru tohoto zasedání.

Toto zdařilé zasedání zahájil, vedl a ve 22 hodin ukončil tajemník obce Antonín TESAŘ poděkováním všem, kdo na akcích "Z" pracovali, přál by si, aby těchto pracovníků přibývalo. Nakonec pak popřál všem mnoho zdraví a úspěchů v osobním životě, v novém roce.