Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Socialistická soutěž

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Socialistická soutěž

Dobrá práce národního výboru pokračovala v roce 1973. Byla proto po zásluze okresním národním výborem v Čes. Budějovicích uznána. Tak v listopadu 1973 bylo uděleno radě MNV čestné uznání za iniciativní a obětavou politicko-organizátorskou činnost při realizaci volebního programu.

Krajský výbor národní fronty ČSR pak ocenil obětavou práci, kterou vykonal MV NF ve Včelné při výstavbě socialistické společnosti.

V rámci celého roku byla práce MNV oceněna však méně než bylo očekáváno. Nebylo tu již ocenění na čelném místě, ale dostalo se nám "jen" čestného uznání. Žádné objektivní příčiny nebyly uznány, i když zde skutečně existovaly. Opět se ukázalo, že rozhodující je plnění volebního programu. A ten, jak jsme již na jiném místě řekli, splněn býti nemohl, i když náhradními pracemi bylo odevzdáno dílo v celkově vyšší finanční hodnotě, než byla původně plánovaná rekonstrukce kulturního domu. Je vidět, že volební sliby se musí bezpodmínečně plnit.