Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Bytové družstvo

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Bytové družstvo

V předešlém roce je zmínka o utvoření bytového družstva ve Včelné s označením "VČELA". Jeho pojmenování však průběhem roku 1973 se ustálilo na:

"Družstvo pro výstavbu rodinných domků při MNV Včelná a národ. podniku SIGMA ve Včelné." Družstvo se v tomto roce vyzulo z dětských střevíčků, a začala vážné práce, která teprve na konci tohoto roku má konkrétní obrysy. Dne 28.6.1973 byla svolána přípravná schůze družstva. Po ní byl opět informován Český svaz bytových družstev, který dopisem z 13.7.1973 souhlasí se zřízením družstva, a jeho zapsáním do rejstříku. Družstvo požádalo o zápis u okresního soudu v Čes. Budějovicích, který zápis provedl svým rozhodnutím ze dne 19.7.1973. Mezitím došlo ke změně na místě předsedy byt. družstva, protože dosavadní provizorní předseda Ing. FIKLÍK byl svým závodem oddelegován na roční školení do Kanady. Na den 7.11.1973 byla svolána první řádná členská schůze družstva, jíž se zúčastnilo 7 zakládajících členů, kteří již dříve složili zápisné v částce Kčs 100.-, a dalších 18 nových zájemců - žadatelů o přijetí, mezi nimiž jsou i zástupci další druhé etapy výstavby družstevních domků. Je to tzv. parcelační část I v prostoru vymezeném ulicemi ÚZKOU a NOVOU. Na této 1. členské schůzi byl jmenován předsedou bytového družstva Bedřich HOUSKA, nynější předseda MNV. Bylo doplněno představenstvo na počet sedmi. Předsedou revíz. komise zvolen Bedřich HOUSKA, předsedou kontrol. komise Antonín FOLDA.