Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Kanalizace

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Kanalizace

Dne 7.2.1973 byla zahájena výstavba kanalizace v ulici, kterou jsme nazvali V Sídlišti. Práci prováděl, n.p. Vodní stavby Sezimovo Ústí dodavatelsky. Národní výbor se snažil, aby do tohoto výkopu bylo vloženo i přívodní potrubí pro budoucí vodovod. Narazil však na odpor jak Vodních staveb tak i ONV, který dal výslovný zákaz k položení potrubí. Jako důvod uvedl, že potrubí by nebylo pod tlakem, protože voda z římovské přehrady bude k disposici až kolem r. 1980 a tím by mohlo dojít ke zničení potrubí.

Bylo tedy položeno jen potrubí kanalizační, a to v celé délce této ulice, dále v dolní části ulic Husovy až k ulici Sokolovského a rovněž v dolní části ulice Dlouhé, až na křižovatku s ulicí Sokolovského.

Kanalizace je napojena na hlavní kanalizační sběrač na Třídě 5. Května, který byl vybudován v akci "Z". Potrubí je ze železobetonových rour TUBECO o průměru JS 300 - JS 600. V této souvislosti je třeba ještě uvést, že pro protipožární zajištění sídliště 31 domků je navržena typová požární nádrž o obsahu 300 m3 v místě stávající nádrže, která bude zásobována podchycením povrchových vod z přilehlého povodí potrubím o prům. JS 500. Přepad nádrže je napojen do řádu D potrubím stejného průměru.

K pokračování stavby kanalizace v Dlouhé ulici až na křižovatku Witthanovy ulice, došlo začátkem září 73 za pomoci těžké mechanizace n.p. SIGMA Včelná. Práce za hezkého počasí rychle postupovala. Tuto část stavěl MNV sám v akci "Z". Po dokončení této části ulice, nár. výbor pokračoval v předstihu na položení kanalizačního potrubí v části Witthanovy ulice od křižovatky směrem východním k lesu, kterou dovedl až na křižovatku s ul. Tyršovou.

Dne 6.10.1973 byla na kanalizaci připojena mateřská škola ve Witthanově ulici, čímž byly odstraněny deset let trvající závady spojené s vyprazdňováním septiku a tím i čerpání kuchyňských odpadků.

Dne 20.7.1973 bylo dokončeno zatrubnění pod železniční tratí, které bylo započato již dne 21.10.1972. Zatrubnění provedeno jen povrchové a to po obou stranách silnice, protože se bude tímto směrem odvádět téměř jen voda povrchová. Hlavní odpadové vody z východní části Včelné až k silnici /Tř.5.Května/, budou svedeny pod budovou MNV /čp. 71/ po pozemcích /Šíša, Dr. Stauber, Mach čp. 144/, pak kolmým protlakem pod železniční tratí Čes. Budějovice - Horní Dvořiště v km 112,723, a šikmo k rodinnému domku Švarcových /čp. 246/ do havarijního kanálu vodojemů Včelná - Čtyři Dvory. Tento havarijní kanál sleduje směr někdejší vodoteče včelenské proluky, pak 200 m před železniční tratí do Čes. Krumlova protlakem překročí silnici E 14 a dalším protlakem pod touto železniční tratí a pod silniční spojkou do Boršova směruje do melioračního odpadního příkopu, zaústěného pod planským jezem do Vltavy. Protlak pod naší železniční tratí stál 40.000.- Kčs, z toho bylo 23.000.- Kčs dodavatelských nákladů /stroje/, hodnota provedeného díla je 57.200.- Kčs. Za našich časů se tato práce provádí nejen bez přerušení provozu na železnici, ale také bez zahájení dlouhodobých pomalých jízd, které si vyžádaly práce dříve stavěných železničních propustků, neustále udržovaných.

Konečná práce na kanalizaci v roce 1973 byla započata dne 11.8.1973 v Družstevní ulici, kdy došly pro tento úsek viaroury a byly složeny na místě stavby. Dne 24.11.1973 byly odstraňovány staré ploty bývalých pozemků v zahradách rodinných domků, které pak byly osazeny do míst určených parcelací. Bylo přikročeno ke hloubení příkopů mechanizací nár. pod. SIGMA. Položené roury byly ihned zaházeny, navezen štěrk na budoucí vozovku této klikatě zalomené Družstevní ulice. Rozpočtová částka Kčs 440.000.-, skutečné náklady činily Kčs 308.000.- včetně dodavatelských prací. Dosavadní práce na kanalizaci přišly národní výbor na 1,200.000.- Kčs.

Ještě několik slov závěrem k této dlouhé kapitole. Ačkoliv jde o velice významnou akci, která především slouží vlastníkům rodinných domků, přece se u většiny projevoval nezájem, a k připojení se přistupovalo velmi váhavě. Je pravda, že brzdou připojeni je také skutečnost, že vlastník rodinného domku musí mít napřed zřízen dvoukomorový septik, aby se kanalizací dostávaly přímo do řeky jen látky již biologicky rozložené, protože nákladná čistička u Vltavy, jak se původně myslelo, nebude zřizována, protože budoucí sídliště Včelná - Boršov bude mít celkem jen 3500 obyvatel. Podmínka je 5000 obyvatel.