Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Stavba vodojemu pro Včelnou a Benzínu

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Stavba vodojemu pro Včelnou a Benzínu

Dne 13.12.1973 byla zahájena část prací pro budoucí stavbu vodojemu pro naší obec a pro nár. pod. BENZINA, který je v současné době rozestavěn. Začalo se s výkopem pro vodovod, s položením potrubí, provedl se protlak pod silnicí E 14. Hloubení 3 m hlubokého příkopu provedly stroje nár. pod. Kanalizace a vodovody České Budějovice. Na samém začátku výkopu, těsně u lesa zvaného Komendova na nejvyšším místě Na Hraničkách, bude stát vodojem. Povězme si tedy, co nás čeká.

Až bude dostavěna římovská přehrada na Malši, a až bude dohotoven vodovod /snad v roce 1978-1980/, bude na tento vodovod zapojena Včelná. Pro Čes. Budějovice se již staví na Vávrově kopci nad Včelnou dva vodojemy o obsahu 6300 m3. Z těchto vodojemů však nelze zásobovat Včelnou a Boršov, protože to je pitná voda z úpravny ve Vidově, z níž budou zásobovány Č. Budějovice a Čtyři Dvory. Ve 2. etapě budou postaveny další dva vodojemy o obsahu 2 x 6300 m3. Tyto budou zásobovány pitnou vodou z úpravny vody v Plavě. Z těchto dvou vodojemů bude voda tlačena samostatným výtlačným řádem do vodojemu o obsahu 400 m3 na Hraničkách a odtud bude rozvedena do Včelné a Boršova. Tento vodojem bude budován v předstihu, protože vodu z něho dostane především n.p. BENZINA. Potrubí z vodojemů o světlosti 150 mm pro vodojem na Hraničkách je uloženo v krajnici příjezdné silnice z Vávrova kopce, pak bude vedeno ulicí Sokolovského a ulicí Dlouhou až k lesu a podél lesa přes pole až do armaturní komory vodojemu 400 m3. V těchto místech bude postaven ještě nezasypaný dvoukomorový vodojem o obsahu 2 x 200 = 400 m3, a to pro vyrovnání špiček při odběru vody a pro požární zabezpečení Včelné a Boršova.

Jako zajímavost uvádím, že maximální hladina vody ve vodojemech na Vávrově kopci je ve výši 457 m nad mořem, maximální hladina vodojemu nad Včelnou /Na Hraničkách/ je v nadmořské výši 486,20 m, tedy o 30 m výše.

V současně době jsou Včelná i Boršov zásobovány ze soukromých domovních studní, které mají malou vydatnost, a většina je - jak praví odborný posudek - zdravotně závadná. Nová vodovodní síť bude po dostavění 21.010 m dlouhá, denní průměrná spotřeba vody bude činit 1.300 m3, t.j. 15 litrů za vteřinu. Bude to voda z jedné z nejčistších řek, Malše, která bude upravena, a chemicky čistá. Budeme mít tedy o dobrou vodu postaráno.