Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Zahraniční návštěvy v ČSSR

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Zahraniční návštěvy v ČSSR

I toto je jeden z bodů, které je kronikář povinen sledovat. Tak naši republiku v r. 1973 navštívili:

1/ První tajemník ústředního výhoru komunistické strany Kuby a předseda revoluční vlády Kubánské republiky dr. Fidel CASTRO Luz. Účelem návštěvy bylo navázání bližších hospodářských styků a aktivní působení k zachování a upevnění světového míru.

2/ Indická ministerská předsedkyně paní Indira GÁNDHIOVÁ. Rovněž účelem této návštěvy bylo - podle denního tisku - prohloubení hospodářských, obchodních, kulturních a jiných styků. I při této návštěvě bylo - jak jinak není ani možně - hovořeno o zachování světového míru. Komuniké vydané po odjezdu návštěvy však hovořilo v oblasti mezinárodních otázek o "blízkosti stanovisek, vyplývajících ze společných zájmů lidu obou zemí", tedy nikoliv o jednomyslnosti těchto.

3/ Pro naší republiku nejvýznačnější ohlas a důležitost měla však návštěva poslední. Dne 11.12.1973 navštívil Prahu spolkový kancléř Německé spolkové republiky Willy BRANDT, aby zde podepsal smlouvu o vzájemných vztazích mezi ČSSR a NSR, parafovanou v červnu 1973 v Bonnu. Náš denní tisk hodnotí tuto událost jako "dokument velkého významu".

Poválečné problémy s rozdělenými rodinami Němců a náhradou za ponechaný zde majetek, se po dobu 29 roků od osvobození z různých politických důvodů, které nebyly na naši straně, neřešily.

Až Brandtova sociálně-demokratická vláda jednala nejen s námi, ale také s Polskem, Bulharskem a Maďarskem a uzavírala s těmito státy dohody, o níž jsme se vpředu zmínili.

Z tohoto dokumentu velkého významu citujme aspoň malou část úvodního ustanovení:

"Československá socialistická republika a Spolková republika Německa poučeny historií, že

  • mír vyžaduje harmonické soužití národů Evropy,
  • v pevné vůli jednou pro vždy skoncovat a neblahou minulostí ve svých vztazích, především v souvislosti s II. světovou válkou, která přinesla nezměrné útrapy evropským národům,
  • uznávajíce, že mnichovská dohoda z 29. září 1938 byla Československé republice vnucena nacistickým režimem pod hrozbou síly,
  • uvědomujíce si, že v obou zemích vyrostla nová generace, která má právo na zajištěnou mírovou budoucnost ...............

A nyní následuje Dohoda, která je v doslovném znění přílohou této kroniky.

Tím byla uzavřena jedna éra našich československých dějin, a chceme věřit, že nastane doba míru a přátelství, jak by se na sousedy patřilo. Kéž jsme si všichni bratry a soudruhy!