Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Český svaz žen

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Český svaz žen

Písemná zpráva o činnosti, přednesená na jejich výroční schůzi, která obsahuje 4 stránky strojem psaného archu formátu A4 je velmi vyčerpávající. Plán práce i závazky byly do konce roku splněny. Trochu se polevilo ve schůzové činnosti. Účast na šesti výborových schůzích byla sice stoprocentní, ale na členských schůzích se pohybovala od 50 - 70%. Kulturní činnost byla čilá. Ples, dětský karneval, Mezinárodní den dětí, dva zájezdy, dvě návštěvy divadel v Čes. Budějovicích a v Praze. Splněn závazek pořádání kursu šití. Přednášky: 1 zdravotnická, 1 kosmetická, účast slabší. Velká byla účast na lesních brigádách, sběr šrotu překročen z plánu 7 tun na 12,5 tuny. Významný byl sběr textilu a papíru. Ženy upravují prostředí před obchodním střediskem a před oběma památníky. Méně je však známo, že ženy udržují čistotu na obou autobusových zastávkách městské dopravy. Plán náboru mladých žen překročen z pěti na sedm. Celkový počet členek je 70, věkový průměr 51 roků.

Svaz nezapomíná na citovou stránku člověka a gratuluje písemně každé člence k narozeninám. Nelze vypočítat všechny drobné a užitečné práce. Jednatelka svazu žen se domnívá, že byla trochu zanedbána spolupráce se školami. Má na mysli především naší Mateřskou. Tento nezájem přičítá vzpomenutému vyššímu věkovému průměru členek. Ve zprávě se konstatuje, že za celý rok neexistovala spolupráce s místní organizací svazu soc. mládeže a ptá se, kdo ke komu vlastně nenašel cestu.

Na výroční schůzi byla odhlasována rezoluce proti bratrovražednému boji v Chile a odsuzuje se právě vypuknuvší válka mezi Izraelem a Egyptem a Sýrií.

Jak vidět, činnost svazu žen ve Včelné je rozsáhlá. Přejeme jim, aby se splnilo jejich přání dobré práce nového výboru, v němž je již polovina mladých.