Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Přehled kulturních podniků

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Přehled kulturních podniků

Deník pro evidování kulturně výchovně činnosti, vedený pečlivě předsedou školské a kulturní komise Adolfem RATAJEM, dovoluje kronikáři upustit od zápisu jednotlivě pořádaných akcí politických a ostatních kulturně společenských akcí a podchytit jen jejich celkový počet.

Byly pořádány dva přednáškové politické cykly a celkovou účastí 100 osob. V oblasti jiných vzdělávacích akcí to byly 4 přednášky pořádané ČČK a ČSŽ s účastí 390 osob. Dále byla konána jedna výstava k padesátiletému trvání tělocvičné jednoty SOKOL s účastí 300 osob. Tanečních zábav jsme pořádali šest - účast 1650 osob. Ostatních kulturních a společenských akcí /sportovních, dětských, MDŽ, DD, sběry, stavění máje, brigády na úpravu obce apod./ bylo celkem 23 s účastí 2721 osob. Celkem jsme tedy měli u nás 30 akcí, na nichž se podílelo 4671 osob. Z toho bylo 8 akcí pořádaných v přírodě /brigády, lampiónové průvody apod./.

Zatím jsme u nás až dosud neuskutečnili ani jeden koncert a ani jedno vystoupení profesionálních souborů a sólistů, i když k tomu máme svůj stánek - ovšem nikoliv příliš representativní. Věřme, že po výstavbě nové víceúčelové budovy MNV zcela určitě na tyto vážné kulturní akce dojde.