Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Miloslav Nováček padesátníkem

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Miloslav Nováček padesátníkem

Až dosud nebyla v předchozích zápisech kronikářů zmínka o včelenském grafikovi výtvarníkovi Miloslavu NOVÁČKOVI. Okruh zájemců, kteří ho potřebovali, když šlo o výzdobu různých kronik věděli, že Míla Nováček "maluje", ale nemnoho bylo těch, kteří věděli, že žije mezi námi rodák, který se zasloužil o to, že Včelná vešla ve známost i za našimi humny.

Miloslav Nováček se narodil ve Včelné dne 22.7.1923, v domě čp. 28 jako syn mlynářského dělníka Tomáše Nováčka a manželky Marie. Kreslířské nadání se u něho projevilo již v obecné škole a ještě více v měšťance, jak dosvědčují obrázky z té doby. Nadání zdědil po svém otci, který ač samouk, dělal velmi hezké věci, o nichž se syn vyjadřuje s uznáním.

Vyučil se typografem. Chtěl se však výlučně věnovat výtvarné práci a proto se přihlásil ke studiu na malířskou akademii. Byl přijat, ale náhlá těžká otcova nemoc další plány znemožnila. Jeho nadšení pro toto krásné umění však pokračovalo.

O Miloslavu Nováčkovi jsme se dočetli, že se v české grafice objevil v r. 1958, tedy ve svých třicetipěti letech. Stal se členem sdružení grafiků HOLLAR v Praze, které pro vstup nového člena má velmi přísná měřítka, t.j. vyžaduje od grafika velký stupeň kreslířského umění.

"Vstoupil tam, vybaven takovou dávkou originality a námětovou oblastí své práce, že byl všemi uvítán jako zralý umělec."

Byl vzápětí vyzván k účasti na zahraničních výstavách české současné grafiky, a od té doby se s ním počítá jako s umělcem

"bez jehož účasti by každý soubor dokumentující stav českého grafického umění musel být pokládán za neúplný".

Toto jsou slova Dr. Františka DVOŘÁKA, která pronesl na výstavě grafických listů v Čes. Krumlově pořádané u příležitosti umělcovy padesátky.

Řekl o něm dále, že Miloslav NOVÁČEK je tvůrcem, jenž se obrací k člověku moderní doby, obohacuje nás o díla, jenž v nás vlévají pocity radosti.

Podobně hodnotí Nováčkovo dílo i zahraniční kritika /Magdeburg, Koblenz/.

"Jeho dílo je především uznáváno prostými návštěvníky výstavních síní, protože je jim blízký srdcem."

Miroslav Nováček si velmi cení uznání, jehož se mu dostalo od našeho slavného malíře, národního umělce Maxe ŠVABINSKÉHO s tím, že po shlédnutí jeho prací na jedné z pražských výstav, mu daroval s věnováním jeden svůj grafický list.

Dosavadní bilance Nováčkovy činnosti je tato: Měl samostatné výstavy v Čes. Budějovicích, Táboře, Praze, opět v Čes. Budějovicích a Chrudimi. Dále v Milevsku a Bagdadě /Irák/. Účast na výstavách měl v ČSSR a v zahraničí. Bylo jich celkem 25, z toho v cizině v Hamburgu, dvakrát v Koblenzi v NSR, Švýcarsku, Norsku, Švédsku, Maďarsku a Jugoslávii, Berlin NDR. V domácích výstavách získal jednou čestné uznání, jednou v krajské soutěži I. cenu. Jeho obrazy najdeme ve sbírkách Národní galerie, v Alšově jihočeské galerii v Hluboké n/Vlt., v ministerstvu kultury, v oblastní galerii v Bánské Bystrici a také v soukromém majetku našich občanů. Do zahraničí byly Nováčkovy grafické listy prodány do soukromých i veřejných sbírek států: Japonsko, NSR, Švédsko, Švýcarsko, Maďarsko, Jugoslávie.

V současně době dohotovil grafické listy pro knihu Marie KRŠKOVÉ, BLATSKÉ ROZPRÁVKY. Kniha vyjde tiskem v r. 1974. Je to jeho první ilustrace knihy.

O tvorbu Miloslava Nováčka má zájem nejen tisk, ale řada soukromých, cizích osob, jež ho navštěvují.

Časopis Mladá Fronta z 12.6.1973 se podivuje, jak mohou tyto krásné věci vznikat po práci a bez atelieru. V časopise Práce ze 4.7.1973 je s ukázkou obrázku nazýván grafikem - básníkem, časopis Lidová Demokracie nadepisuje svůj článek o Nováčkovi "Ze Včelné do Bagdadu". Časopis Jihočeská Pravda má titulek "Jihočeský grafik do Bagdadu". Ve výčtu pochvalných kritik bychom mohli pokračovat.

S velikou pečlivosti vybavili katalog našeho grafika v BAGDADĚ, hlavním městě Iráku. Je vytištěn v angličtině a arabštině. Naše háčky a čárky jsou dopsány ručně, aby se vyhovělo výslovnému přání umělce, a jeho jméno a bydliště aby odpovídalo našemu přesnému znění. Během výstavy v Bagdadu, která se konala pod patronací iráckého ministra kultury, pana Adila Ahmeda ZAIDANA, byli hostitelé k našemu výtvarníkovi velmi pozorní a velmi se snažili vyplnit mu volné chvíle. Navštívil světově proslulou babylonskou věž.

Samostatná výstava Miloslava NOVÁČKA v Čes. Krumlově byla vyvrcholením práce k jeho padesátinám. Místní národní výbor ve Včelné se zúčastnil této výstavy čtyřmi zástupci v čele s předsedou Bedřichem HOUSKOU, tajemníkem Antonínem TESAŘEM, předsedou školské a kulturní komise Adolfem RATAJEM a kronikářem obce. Zahájení, proslov, hodnotné hudební vložky i velká účast publika, jež podle informací byla v Čes. Krumlově při podobných příležitostech největší, vše působilo mohutně až dojemně. Ani jeden z nás výše jmenovaných se neubránil pohnutí, když tisknul ruku mamince našeho umělce, paní Marii NOVÁČKOVÉ.

Svou účastí tak splatil částečně MNV dluh oslavenci, který přes jeho velké pracovní zatížení - s nevšední ochotou a nezištně vyhoví přání organisací, které si vedou kroniku, o výtvarnou výzdobu. To se týká především kroniky obce.

Krajská knihovna v Českých Budějovicích vydala v tomto roce publikaci "Osobnosti kraje". Grafik - výtvarník Miloslav NOVÁČEK je uveden mezi osobnostmi, které se proslavily svou činností spisovatelskou, básnickou, skladatelskou, pěveckou, malířskou a jinou. Jména jako Karel Klostermann, Bohuslav Jeremiáš, Adalbert Stifter, Adolf Heyduk, Ema Destinová, Josef Holeček, Vojtěch Jírovec, Ota Matoušek, napoví vše. Miloslav Nováček svými pracemi však již přerostl nejen rámec kraje, ale i našeho státu. Jsme hrdi na našeho rodáka, jako jiná města a vesnice na své. Proto jsme několikrát použili slova "náš".

K padesátinám proto přejeme hodně zdraví, osobní pohody, klidu, aby se jeho talent v kruhu jeho umělecké rodiny mohl stále rozvíjet ke slávě nejen naší obce, ale celé naší milované vlasti.