Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Celkové zhodnocení roku

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Celkové zhodnocení roku

Možno říci, že i tento třetí rok funkčního období nového národního výboru byl úspěšný. Je pravda, musel být měněn program - a tu máme na mysli kulturní dům - ale to není chyba vedení obce. Snad je to i dobře, že se to nepovedlo, protože opravovat nákladem téměř 3 miliony Kčs to, co bylo předchůdci při stavbě staré budovy zapomenuto, a navíc dělat nástavbu na starých podmáčených základech, by znamenalo stavět na písku. Odborníci odhadli, že by z původní stavby zbylo pouze 10% její hodnoty, což by bylo zcela nehospodárné. Víme, že budeme mít novou víceúčelovou budovu, která bude vyhovovat požadavkům budoucí velké moderně vybavené vesnice /nebo snad městyse?/ o 2.300 obyvatelích. Nesplnili jsme sice v tomto bodě volební program. Co však jsme náhradou za to postavili nového? Práce, které jsme provedli mají hodnotu díla větší než kdybychom byli stavěli podle původního plánu. Na příslušných místech jsou tyto částky vyčísleny.

Proto i tento rok byl rokem budování k dalšímu rozvoji obce. Byl rokem úspěšným. A proto se MNV právem uchází o prvenství v soutěži národních výborů českobudějovického okresu a o uznání v soutěži krajské. Hodnota díla - přes 1 milion Kčs - by toho zasluhovala. Byly dále splněny všechny závazky, které občané na veřejném plenárním zasedání v listopadu 1972 jednohlasně schválili. Byla dokončena 1. etapa kanalizace včetně protlaku pod železniční tratí. Byly vykonány všechny oslavy, které byly plánovány, zajistili jsme MDD a oslavili 50. výročí založení požárního sboru a tělocvičné jednoty SOKOL /dříve S.K. Včelná/.

Časopis JIHOČESKÁ PRAVDA se v redakčním článku dne 24.12.1973 zmiňuje o úspěších našeho MNV pod záhlavím OBHAJUJÍ PRVENSTVÍ. Rovněž časopis NÁRODNÍ VÝBORY hodnotí v článku VÝSLEDKY ZE VČELNÉ naší práci za uplynulá dvě léta jako velmi úspěšnou, a označuje ji jako výsledek organizátorské práce.