Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Konečný návrh aglomerace

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Konečný návrh aglomerace

Již dne 6.3.1973 byl na okresním národním výboru projednáván konečný návrh aglomerace /sídliště/ Včelná-Boršov. Jednalo se o písemných stížnostech a připomínkách občanů ve věci budoucí parcelace. Každý ze stěžovatelů dostal odpověď, a v případě možnosti byly připomínky vzaty v úvahu.

Budoucí sídliště bude mít 3200 obyvatelů, t.j. nárůst asi 1000 obyvatelů. Částečné přemístění silnice České Budějovice - Český Krumlov, která bude označena jako silnice čís. 159 a jež je vlastně přeložkou státní silnice E 14, bude stavěna i přes protest JZD Planá /nesouhlas se záborem půdy/. Počet motorových vozidel na silnici E 14 se tak rozrostl, že se velmi zhoršilo životní prostředí průjezdných obcí Rožnova, Včelné a Kamenného Újezda. Je to neradostné bydleni podél této silnice.

Intravilán budoucího sídliště bude cca 135 ha a zábor zemědělské půdy bude činit asi 9 - 10 ha. MNV Boršov žádal umístit zdravotní středisko v Boršově, kde prý je větší spádové území /Homole, Vrabče/. Závěr ONV k dvěma zásadním připomínkám MNV Boršova je tento: 1/ je správné, že pět prvních ročníků ZDŠ bude také v Boršově. 2/ Zdravotní středisko však zůstane podle přání ONV a Okresního ústavu národního zdraví, na Včelné. Jihočeské ředitelství spojů žádá pro poštu dvoupodlažní budovu o ploše 250 + 300 m2, a její umístěni ve středu obce Boršova. Tak konečný plán je sice schválen, ale na konci srpna 1974, kdy je tento zápis psán, nebyly prováděcí plány dosud vyhotoveny. Rovněž silnice čís. 159, s jejíž výstavbou mělo být započato v r. 1974, není zatím v dohledu.

Za našich časů máme sice veliké cíle, nechybí ani finanční prostředky, co však nám svazuje ruce, je nedostatek pracovních sil. A tak se plány oddalují nebo rozpracované stavby zpomalují. /Viz samostatnou kapitolu o rekonstrukci školy v Boršově - Poříčí./