Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Činnost komisí

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Činnost komisí

Činnost komise VEŘEJNÉHO POŘÁDKU:

Uvedeme napřed jen pouhá čísla z ročního výkazu o přestupcích projednaných orgány místního národního výboru v roce 1974. Bylo jich celkem 13. Z toho 4 byly odstoupeny jinam pro nepříslušnost nebo podle bydliště obviněného atd., takže komise měla k projednání celkem 9 případů přestupků. A projednány byly takto: jeden bez uložení opatření, tři byly vyřízeny napomenutím, pět s pokutou Kčs 100.-. Všechny přestupky se konaly proti § 19 zákona o přestupcích, z toho jeden byl spáchán chlapcem do 18 roků věku /poškození věci socialistického vlastnictví/, osm bylo přestupků tzv. "ostatních", a spáchaly je vesměs osoby přes 18 roků věku, z toho byl jeden případ pod vlivem alkoholu /věk do 18 let/, a jeden - rovněž pod vlivem alkoholu - /věk přes 18 roků/. Ta čísla ovšem mnoho neříkají. Aby byla kapitola čtivější, oživíme si některé. O jednom je zmínka v samostatné kapitole "Josefská zábava". Pokutou byl potrestán také občan Jan KOVAŘÍK /čp. 250/ pro pokus vzít si život tím, že před přijíždějícím nákladním vlakem dal hlavu na koleje. Strojvedoucí ho však již z dálky pozoroval a včas před ním zastavil. Tento kandidát smrti - invalidní důchodce - byl svou manželkou opuštěn nikoliv proto, že byl epileptik, ale proto, že nezřízeně pil. Jeho život se mu proto zdál zbytečný, a proto ten pokus. Když zůstal osamocen, byl dán do Domova důchodců na Dobré Vodě.

Vedoucí HORÁK z Českých Budějovic, který spravuje hostinec Jednoty U Kalkušů, byl pokutován Kčs 100.- za překročení uzavírací hodiny. To bývá dosti častý přestupek, ale není vždy takto projednáván. Pokutuje se, když přijde kontrola především z SNB.

Několik pokut bylo také uloženo občanům, kteří přes výslovný zákaz ukládání všelijakého materiálu a předmětů denní potřeby do sousedního lesa, tento zákaz nedodržují. Zdaleka ne všichni občané si od MNV zakoupili popelnici za Kčs 200.-, aby tak přenechali odvoz odpadků Komunálním službám v Trhových Svinech.

O vážném činu urážky úředních činitelů - představitelů MNV a rady MNV je psáno v samostatné kapitole "Kam až to dospělo".

Jinak nám ucelený obraz trestnosti našich občanů podal při veřejném plenárním zasedání konaném v kulturním domě dne 4.7.1974 náčelník obvodu veřejné bezpečnosti v Kamenném Újezdu, kpt. RYSL. V celém okrsku bylo 108 trestných případů, z toho 27 trestních činů za napadení soukromého majetku. Včelná měla 8 případů za nesocialistické soužití. Jinak vývoj ve Včelné k dobrému, vzhledem na minulost, je velmi úspěšný. Dodal však, že ani tady se socialistický majetek příliš nešetří. Pochválil velmi spolupráci s místním národním výborem ve Včelné, zejména s komisí veřejného pořádku. Označil tuto komisi za nejlepší z celého okrsku, který spravuje, protože dovedou věc dovést až do konce. A to naše vedení obce jistě těší.

Komise ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ:

Výsledek její práce je zřejmý z ročního výkazu o činnosti, který je uveden na jiném místě kroniky. To, co jsme zveřejnili v zápisech kroniky za rok 1973, že totiž se velmi zlepšil vzhled a náplň vývěsné skříně, platí i v tomto roce. Komise je značně zaměstnána, ale kronikáři je známo, že její předseda není plně spokojen s iniciativou členů komise, ačkoliv jde téměř výlučně o školské pracovníky. Schůzuje se každý měsíc s účastí 80 - 90%. Výjimku činí jen doba školních prázdnin.

Komise VÝSTAVBY a zlepšování život. prostředí:

Podle zápisů o schůzích konala tato komise šest schůzí s účastí 50 - 80%. Vyřizovala případy podle náplně práce a předpisovala poplatky. V tomto roce poprvé se začalo se uplatňovat rozhodnutí o vybírání poplatků za povolení skládky materiálu na veřejném prostranství /v ulicích atd. Poplatek činil 20 - 50 Kčs měsíčně. Komise projednala za celý rok celkem 40 žádostí, z toho o oplocení 7 případů, na postavení provizorní kůlny na nářadí při stavbách rodinných domků 10 případů, 14 žádosti o povolení ke zřízení studny, jeden případ zděné kůlny a osm ostatních případů převážně na drobné stavební práce /rekonstrukce oken apod./. Komise předepsala a vybrala za celý rok na poplatcích Kčs 5.275.-

Komise SOCIÁLNÍ:

Sešla se jen čtyřikrát za rok. Projednala běžné sociální případy jako návrhy na přijetí do Domova důchodců, příspěvky důchodcům z doplňkové péče /na vyšší výdaje žadatele na zakoupení uhlí/. Jako každý rok byly i letos přiděleny třicetidevíti důchodcům s nízkými důchody poukazy na potraviny v celkové částce Kčs 8.000.-, z toho pro jednu rodinu bylo přiděleno Kčs 400.-, jinak Kčs 200.-

Ke zvýšení úrovně členů komise se dne 2.5.1974 konalo v Kamenném Újezdu školení, jehož se zúčastnilo 80% členů komise.

Komise FINANČNÍ:

Její náplň je především zpracováváním a plněním rozpočtu, případně prováděním změn v této důležité práci. Jde o komisi ukázněnou s téměř stoprocentní účastí. Schůze jsou konány jako u komise předešlé. Vedení obce by však rádo vidělo větší její iniciativnost při účetní uzávěrce celého roku. Veškeré správní poplatky byly za rok 1974 ode všech občanů vybrány. Upomínkám jsme se však nevyhnuli.