Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Plán práce na rok 1974

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Plán práce na rok 1974

Tento plán má v oblasti kulturní, ideově-politické a oblasti všeobecné, stále stejné ukazatele. Jsou to: školení poslanců dvakrát ročně, schůze rady konat každých 14 dnů, každý druhý měsíc svolat plenární zasedání, zvyšovat péči o obsahovou stránku kulturně-společenských akcí k dosažení positivního postoje na myšlení lidí v duchu socialistických tendencí, věnovat pozornost vyřizování stížností a žádostí občanů, zajistit vypracování plánu jednotlivých komisí a dbát, aby je komise dodržovaly a plnily a vytvářet nadále podmínky pro zvyšování sociálních podmínek našich důchodců.

V tomto plánu se však pochopitelně mění oblast výstavby a zlepšování životního prostředí. Tak pro rok 1974 jsou to tyto úkoly: V akci "Z" zajistit vybudování další části kanalizační sítě v hodnotě díla 200.000.- Kčs, 2/ v akci "Z" započít s přestavbou kulturního domu a vytvořit v roce 1974 hodnotu díla 500.000.- Kčs. To jsou velmi náročné závazky, zvláště když uvážíme, že stále ještě není rozhodnuto, bude-li zahájena akce přestavby kulturního domu, vzhledem na obtíže rázu technického nebo se bude stavět nová víceúčelová budova v hodnotě 4,5 milionu Kčs. Ať tak, či tak, musíme věřit, že tento bod plánu práce musí být splněn a plánované hodnoty díla v korunách musí být dosaženo. Jak se nám tato práce dařila, o tom v dalších kapitolách.