Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Zrušení práva osobního užívání pozemku

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Zrušení práva osobního užívání pozemku

Na vysvětlenou k této kapitole uvádíme. Přidělí-li MNV pozemek do osobního užívání - dřívější forma byla prodej pozemku - nuže dojít ke zrušení tohoto práva dvojím způsobem: 1/ dohodou obou stran 2/ rozhodnutím soudu. Národní výbor zrušil již asi deseti zájemcům o stavbu rodinného domku právo užívání pozemků z různých důvodů. Převážně to bylo vždy na popud samotných stavebníků.

Měli jsme zde však jeden případ, kdy došlo ke zrušeni práva osobního užívání pozemku soudním rozhodnutím. Malá zmínka o této věci byla již v zápisech kroniky za rok 1971. Šlo o Františka SLADKÉHO z Českých Budějovic - Suchého Vrbna. Ten si zakoupil od MNV pozemek č. k. 92/4 v Sokolovského ulici, jako soused Václava Babky ml. /čp. 216/, udánlivě pro sebe. Sotva však postavil část zdiva do vykopaných základů, pokoušel se na radu notářství tuto rozestavěnou stavbu prodat a převést ji na nového zájemce, a sice na dceru řezníka Peřiny z Rožnova. Zákon sice tento převod připouští, ale souhlas MNV je podmínkou. Protože národní výbor prokázal, že tady jde zřejmě o chytračení s převodem vlastnictví, souhlas odepřel a nastoupil cestu soudního odnětí pozemku. Projednávání případu se vleklo 18 měsíců, protože Frant. Sladký byl delší dobu ve výkonu trestu v Plzni.

Po jeho návratu došlo u soudu k dvěma jednáním. Teprve při druhém soudním roku došlo k vynesení rozsudku, podle něhož rozhodnutím ze dne 10.4.1974 /čj. 7 C 50/73 - 23/ bylo zrušeno právo užívání pozemku č. k. 92/4. MNV Včelná je Sladkému povinen uhradit výdaje vložené do začaté stavby v částce Kčs 18.293,80. Z této částky však bude na úhradu dluhů /MěNV, ONV, financ. odbor ONV/ strženo z této částky tolik, že Frant. Sladkému bude vyplaceno jen Kčs 7.563,30. I tak je to částka téměř třikrát větší než jak ji navrhl při svém prvotním odhadu ONV České Budějovice.

Tak tedy skončil případ soudního projednávání zrušení práva osobního užívání pozemku. Vlastníkem této parcely se stal opět stát /MNV/, který zřídí pro dalšího zájemce nové užívací právo po zaplacení částky Kčs 18.293,80. Vážný zájemce se však do konce t.r. o parcelu neucházel.