Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Parcelace

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Parcelace

Zopakujeme si, že ve Včelné byla parcelace zatím prováděna ve čtyřech částech. Zatím co v částech II., celkem i ve III. /až na jedinou výjimku/ a v části IV. pokračovala bez problémů, v části I. byla dokončena až v letošním roce spolu s jedinou výjimkou v části III. a zbytek v části I. V předchozím roce jsme v kronice uvedli, že kupní smlouvy dosud nepodepsali v části I: manželé BENDOVI /čp. 29/, manželé MIESBAUEROVI /čp. 21/, Ing. VONDRÁČKOVÁ, v zastoupení svého otce Bohumila Kornhöfera /čp. 52/ a manželé LEVÝCH /čp. 61/. V části III. kupní smlouvu nepodepsal Jan PETR a společníci /čp. 3/.

Všichni jmenovaní se odvolali k okresnímu národnímu výboru v Českých Budějovicích. Po zamítavém rozhodnutí ONV, odvolali se pak všichni ke krajskému národnímu výboru tamtéž.

Ani tam však nebyla odvolací strana úspěšná a JčKNV rozhodnutí ONV potvrdil, a svým podáním ze dne 4.4.1974 vyvlastnil části parcel v parcelační části III. Janu Petrovi a spol. spisem Výst. 3181/73 II Dr. Šu 0 - 92/73, podáním ze dne 6.4.74 vyvlastnil pozemek manželů Levých /spis Vest. 71/3 II O Dr. Šu/74/, podáním ze dne 8.4.1974 vyvlastnil pozemek manželům Miesbauerovým /spis Výst. 71/2 - 74 - Dr. Šu/, podáním ze dne 9.4.1974 vyvlastnil pozemek manželů Bendových /spis Výst. 1711/74 - 11 Dr. Šu/ a konečně podáním ze dne 11.4.1974 vyvlastnil pozemek Ing. Vondráčkové, zastoupené jejím otcem Bohuslavem Kornhöferem /spis Výst. 711/74 - II - Dr. Šu/, vesměs v parcelační části I.

Pozemky byly odkoupeny za v místě obvyklou cenu Kčs 4.- za 1 m2, takže nikdo z jmenovaných nebyl finančně poškozen, ačkoliv se v případech vyvlastnění mohla proti jmenovaným uplatňovat sazba nižší.

Tak se skončil dva roky trvající spor o koupi pozemků, aby mohlo být místním národním výborem přikročeno k další úpravě terénu pro výstavbu rodinných domků podle územního směrného plánu. Spor plný hořkosti, osočování a urážek však ještě pokračoval, jak se dočteme v následující kapitole.