Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Zrušení polní cesty k strážnímu domku čp. 243

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Zrušení polní cesty k strážnímu domku čp. 243

Státní statek České Budějovice, hospodářství ROŽNOV prováděl v roce 1971-1973 obsáhlou melioraci veškeré zemědělské půdy ležící zhruba v prostoru mezi oběma železničními tratěmi na katastru obce Rožnov i Včelná. Tato pole, od roku 1950 zcelená, se odedávna jmenují "Dlouhá pole", protože ještě před zcelením pozemků to byly opravdu dlouhé pásy pozemků. Takto jsou dosud tyto pozemky označeny na nových mapách vydaných Geodesií v Českých Budějovicích.

V rámci této meliorace došlo ke zrušení dvou polních cest. Jedna vedoucí z hlavní silnice E 14 směrem východním až na silnici vedoucí do Plava a Čes. Budějovic. Druhá polní cesta odbočuje z hlavní silnice, ale vede pak jižním směrem kolmo na železniční trať do Horního Dvořiště k strážnímu domku čís. 3 bývalé koněspřežní železnice /čp. 242 U Dvořáků v Lesní kolonii/. Zatím co proti první polní cestě nebylo námitek, byly rodině Dvořáků, v druhém případě, způsobeny obtíže s dovozem paliva z Českých Budějovic i z důvodů požárních i sanitních a pak také tím, že tento železniční přejezd /jeho závory/ jsou trvale uzamčeny, takže není možné jej přejíždět ani z opačné /včelenské/ strany. Státní statek české Budějovice, hospodářství Rožnov postavil zájemce před hotovou věc tím, že obě polní cesty rozoral, aniž zpravil ČSD a také MNV Včelná.

Na jaře 1974 však došlo k dalšímu zrušení cesty bez jakéhokoliv zpravení zúčastněných zájemců. Když totiž bylo položeno přívodní potrubí vodovodu Včelná - Čtyři Dvory, které kolmo vede pod železniční tratí a v těsné blízkosti polní cesty vedoucí od této trati až k vyústění na silnici E 14 v blízkosti samoty U Krbů na rožnovském katastru, statek Čes. Budějovice rozoral také tuto cestu. Tím však také bylo znemožněno spojení "se světem" obyvatelům strážního domku 802 /čp. 243/, kde bydlí rodina Sklářova. Protože to odporuje všem občanským předpisům, došlo ke stížnosti. Dne 18.8.1974 byla svolána komise všech zúčastněných /také MNV a ČSD/, na níž bylo statku Rožnov nařízeno, aby v měsíci září 1974 zřídil souběžně s železniční tratí do Horního Dvořiště až k železničnímu přejezdu U Dvořáků /čp. 242/, tedy v délce asi 500 m, po svém pozemku cestu širokou 3 m, osetou jetelem a zaštětovanou, po které bude možné dovézt palivo, umožnit protipožární zásah i případný příjezd sanitního auta. Protože však tento přejezd u čp. 242 je trvale uzamčen, zřídí ČSD služební telefonní spojení s železniční stanicí Včelná, kde je klíč od těchto závor uložen, aby se urychlilo jeho vydání a docílil se souhlas k otevření závor na přejezdu. Náčelník železniční stanice Včelná měl býti jednání rovněž přítomen. Pro rodinu Sklářovu bylo přece jen něco uděláno. Takže pro budoucnost: vzájemný dobrý poměr by měl být dodržován nejen mezi lidmi, ale také mezi socialistickými organisacemi. To co provedl státní statek České Budějovice - hospodářství Rožnov, byla partyzánština.