Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Kanalizace a vodovod

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Kanalizace a vodovod

V tomto roce se pokračovalo ve stavbě kanalizace v Dlouhé ulici až na její konec, počínaje oč křižovatky s Witthanovou ulicí. Zde opět pomohla vydatně mechanizace n.p. SIGMA České Budějovice, stavební dvůr Včelná, takže lidská ruka se této práce příliš nedotkla. Stačili na to 2 - 3 důchodci, kteří usměrňovali pokládání viarour výškově a směrově. Sotva byla tato práce provedena /položení provedeno na levé straně ulice ve směru k lesu/, Vodní stavby ze Sezimova Ústí začaly s budováním vodovodní sítě na pravé straně Dlouhé ulice. Opět hlouben příkop pro položení železných rour průměru 150 cm a položen tam i elektrický kabel pro samočinné ovládání mechanizmů budoucích vodních nádrží na tzv. Vávrově kopci a na Hraničkách. Vodovod nebude zatím sloužit občanům Včelné, ale je budován především pro výstavbu n.p. BENZÍNA, který je naléhavým vládním úkolem.

Vlastníci rodinných domků v této ulici si, tak říkajíc, "přišli na své", protože příchod k jejich domkům byl ztížen pracující mechanizací a především deštivým počasím tak, že chůze a jízda po hlínou rozbahněné ulici byla velmi obtížná, zvláště když po skončení prací byly zahrnuty i dřívější odpadové stoky. Došlo ke stížnosti občanů, která za přítomnosti zúčastněných byla projednávána na místním národním výboru. Teprve pak splnil stavebník vodovodu Vodní stavby svou povinnost a položil na ulici makadam. Kdyby tak byl stavebník učinil hned jakmile to MNV poprvé urgoval, nemuselo dojít ke stížnosti občanů na strpčování životního prostředí.

Hodnota díla tohoto posledního úseku Dlouhé ulice činí Kčs 380.000, finanční náklady obnášely Kčs 266.000.-

V letošním roce ještě pokračovaly práce na kanalizaci Husovy ulice v prostoru mezi ulicemi Witthanovou a Jiráskovou. Tato část byla dokončena za stejných podmínek jak je výše uvedeno, ale s tím rozdílem, že se pracovalo za hezkého počasí. Délka provedeného úseku je 150 m, finanční náklady 68.000.- Kčs, hodnota díla je 97.000.- Kčs.

V srpnu 1974 byla zřízena kanalizace v části ulice Sokolovského od křižovatky s Dlouhou ulicí až k lesu.

Dne 15.9.1974 započato s hloubením kanalizace v budoucí krátké uličce /spojce/, která je zatím na mapách k územnímu směrnému plánu pojmenována jako "manipulační prostor", ale bude skutečně ulicí. Zatím je bezejmenná. Bude to spojka mezi ulicí Úzkou a Novou ulicí. Práce provádí opět zdejší podnik SIGMA, svou technikou.

Stavební náklady Kčs 121.000, hodnota díla Kčs 210.000. Práce dokončena dne 5.10.1974.

Dne 19.9.1974 dokončována kanalizace v ulici Sokolovského od křižovatky s ulicí Dlouhou, až na Třídu 5. Května, v níž kanalizace směrem ke Kamennému Újezdu končila. Tímto novým zapojením s kanalizací v Sokolovského ulici, bude kanalizace ve Třídě 5. Května prodloužena od Babků asi o 15 m. Hodnota tohoto díla je Kčs 62.000, náklady činily Kčs 41.500. Práce byla dokončena dne 23.9.1974.

Veškeré práce spojené s kanalizací, která je v investiční akci "Z" vedena pod číslem 179/73, a byla zahájena již v roce 1973, byly v roce 1974 zahájeny již dne 3.4.1974. Pracovalo se až do 30.6.1974. Opět se pokračovalo dne 15.9.1974 a skončilo dne 23.9.74. Účetní pomůcky uvádějí kanalizaci ve výdajích celkovou částkou Kčs 282.674.-, z čehož na mzdách bylo vyplaceno Kčs 31.431.-