Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Zatrubnění vodoteče od čp. 35 k železniční trati

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Zatrubnění vodoteče od čp. 35 k železniční trati

Na jaře 1974 pokračovala práce na zlepšení vzhledu obce při průjezdu aut po evropské silnici E 14, silně frekventované. MNV totiž v akci "Z" provedl zatrubnění vodoteče od odbočky Na Vyhlídce až k železniční trati Čes. Budějovice - Horní Dvořiště. Zmizela tím špatně udržovaná stoka, a splašková voda tak mizí v cementových rourách průměru 40 cm, v délce 150 m. Protože však loňského roku provedly si rodiny Halových a Hrdličkových zatrubnění sami, získal se tak nepřetržitý pás zatrubnění v délce 200 m. V letošním roce mělo zatrubnění pokračovat směrem ke Kamennému Újezdu až na úroveň Witthanovy ulice. K této práci však nedošlo. Položením 150 metrového potrubí byla získána hodnota díla Kčs 55.000.-, finanční náklady obnášely Kčs 38.000.-