Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Tělocvičná jednota Sokol

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Tělocvičná jednota Sokol

Má 107 členů, včetně žactva. Z toho 64 mužů, 25 žen, 14 dorostenců, 14 žáků. Pracuje úzce z Českým svazem žen, a proto získán větší počet členek. Jsou tři družstva kopané: dospělí, dorostenci a žactvo. Jsou sestavena 4 družstva lední metané a jedno družstvo základní rekreační tělesné výchovy. Jednota má hezký sportovní areál, rozšířený v r. 1973 o víceúčelové hříště. Mimo prostranství pro lední metanou bylo vybudováno volejbalové a nohejbalové hříště. Na všech těchto sportovištích chybí však větší sportovní činnost. Škoda, že již třetí zimu po sobě, nedovoluje svou mimořádnou teplotou činnost bruslení a pro chlapce zkušební lední hokej, Jednota si stěžuje na nevalnou spolupráci se složkami Národní fronty, zejména s SSM. Jinak byla TJ iniciativní. Podílela se NF na MDD, konala uliční turnaj žáků o nanukový dort, přespolní běh o putovní pohár MNV a ONV, dále fotbalový turnaj mužů a první Mezinárodní turnaj v lední metané, pořádaný na poslední den roku. Byl sice konec prosince, ale hrálo se na suché ploše.

Oddíl dospělých hraje II. třídu kopané a na konci roku 1974, je na třetím místě. To je značný pokles výkonnosti. Chybí disciplina a větší odpovědnost tréninkům a zápasům. Kronikáři se ani nechce věřit, když mu odpovědný funkcionář řekne, že by hráči přijali dokonce finanční odměnu, i snad o ni i požádali! Když jsme s kopanou na Včelné začínali /1923/, jezdilo se k zápasům i dost daleko na kolech a hrálo ve vlastních botech. Kopačky měl zpočátku málokdo. Zpráva TJ si stěžuje na slabou brigádnickou pomoc na údržbě hrací plochy stadionu.

Oddíl dorostenců hraje mistrovskou soutěž ve III. třídě, rovněž tak jako žáci. Na konci roku jsou obě družstva na 2. místě.

Oddíl metané má 20 členů. Tito odpracovali 300 brig. hodin. Oddíl chce vybudovat jednu asfaltovou dráhu. Vstoupil do soutěže "Vzorný oddíl". Všechny body této soutěže byly splněny jak bylo odsouhlaseno oddílem metané s výborem TJ a MNV. O iniciativě oddílu metané svědčí skutečnost, že pět členů metané je ve výboru TJ, což pružně podporuje práci jednoty. Jedno družstvo metané hraje krajský přebor ČSTV, tři hrají v okresním přeboru ČSTV. Během soutěže sehraje každé družstvo 30 zápasů. V mimořádných zápasech se družstva zúčastnila sedmi turnajů, z toho již jeden vzpomenutý mezinárodní - silvestrovský. Dále se jedním družstvem zúčastnilo dvou turnajů v NDR. Oddíl metané má 5 rozhodčích III. tř., 2 rozhodčí II. tř. a 7 trenérů.

Tři členové pracují v řídícím orgánu KV ČSTV a tři v OV ČSTV. Mimo činnost sportovní je většina hráčů zapojena ve veřejné činnosti.

O základní rekreační tělesné výchově je v kronice zvláštní záznam. Doplňujeme proto na tomto místo jen to, co v tomto samostatném zápise uvedeno není. Cvičitelkami jsou: Pražáková, Reitingerová, Servusová. Posledně jmenovaná má absolvován třídenní kurs pro cvičitele III. třídy. MNV ochotně uvolňoval místo v kulturním domu pro ženy a žactvo /každé jednou týdně. Cvičenky Babková /náčelnice/, Pražáková, Servusová, Ondrová, Reitingerová a Opekarová se staly členkami TJ SOKOL.

TJ se také zavázala, že na plátované novostavbě víceúčelové budovy se bude podílet 1000 odpracovaných hodin. V tomto bodě však vis samostatnou kapitolu.

Tento rok poprvé máme také k disposici finanční hospodaření TJ Sokol ve Včelné.

Pokladní hotovost k 31.12.1974