Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Svaz socialistické mládeže

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Svaz socialistické mládeže

V rámci této ideově výchovné činnosti proběhlo v této základní organisaci školení členů. Přednášeli zástupci vesnické organisace, NF a okres. výboru KSČ.

Účast byla v celku dobrá. Nezúčastnili se však všichni. Tento nedostatek se prý musí v příštím roce odstranit. Jistým počtem členů se zúčastnili všech oslav pořádaných v obci. Závazek odpracování 200 brigádnických hodin splnili na plnění plánu MNV. Podíleli se spolu se svazem žen na sběru šrotu a na úklidu /čištění/ lesa, který se stal smetištěm. Dále pracovali na úpravě klubovny SSM. Jejich zájmová činnost byla velice pestrá, ale účast členů slabá. Zúčastňují se vždy jen stejní členové. Celkem jsou se svou činností, říkají upřímně, nespokojeni. Prý se stále hovoří o podpoře SSM, ale na jejich taneční zábavu přišlo jen několik zástupců ostatních složek, takže tato zábava dopadla po finanční stránce špatně, a organisace musela požádat MNV o snížení správního poplatku.