Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Úvod

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Úvod

Rokem 1975 jsme vstoupili do slavného výročí osvobozeni Československa od německého fašismu. Letos je tomu právě třicet let. Jako den osvobození Československa je slaven den 9. Května, t.j. den, kdy v roce 1945 vstoupila slavná sovětské armáda na svém dlouhém pochodu od Volgogradu /dříve Stalingradu/, plném těžkých bojů, a za velkých lidských oběti, do jásající Prahy.

My, zde ve Včelné, jsme poznali sovětskou armádu dne 9. Května kolen 21. hodiny, jak podrobněji je o tom hovořeno v dalších zápisech tohoto roku.

V zápisech za rok 1974 popisujeme pod záhlavím "Naše kronika v soutěži", jak jsme se do této soutěže dostali a jak jsme byli ohodnoceni. Jednou z podmínek účasti bylo napsáni Celkového záznamu vývoje obce Včelné za budování socialismu.*

Tento souhrn vývojové cesty byl zpracován za dost těžkých podmínek, protože musel být sestaven během tří dnů, během nichž musela být přečtena kniha zápisů obecního zastupitelstva od r. 1930 až po naší dobu vyslechnuto více občanů, kteří ne vždy byli ochotni hovořit o událostech za Protektorátu, které dnes mají trochu delikátní nádech. Kronikář sám prosíval tuto dobu na prachaticku. Tyto zápisy proto nemusí být zcela úplné.

Kronikář popsal Události z roku 1945 ve Včelné* v časopise VÝBĚR čís. 3/1975, str. 156. Tento článek přepisujeme v zápisech za tento rok.

Celkový záznam vývoje má být zapsán v kronice na čelném místě. Tuto povinnost jsme splnili.