Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1974 - Zhodnocení uplynulého roku

Kronika Včelné, díl V., r. 1974

Zhodnocení uplynulého roku

Přes to, že nemohl býti zplněn vytčený program - máme na mysli především zahájení stavby víceúčelové budovy - bylo vykonáno mnoho užitečného. Tak bylo na akcích "Z" odpracováno 4021 brigádnických hodin, z nichž celá jedna čtvrtina byla neplacených. Byly to práce na kanalizaci 3. etapy v hodnotě díla 405.000.- Kčs, což představuje společně s předcházejícími dvěma lety naplnění volebního programu, jak již jsme uvedli na jiném místě těchto zápisů. Volební program uvažoval s jejich dokončením až v r. 1975. Pokud jde o víceúčelovou budovu, byl zajištěn projekt studie v částce 32.500.- Kčs jako definitivní podklad pro schvalovací řízení ve státních orgánech okresu a kraje.

Byla zajištěna provizorní klubovna pro mládež, zlepšeno prostředí lidové knihovny vytvořením malé čítárny, což mělo velmi dobrý vliv na zvýšení počtů výpůjček. Podařilo se rovněž zabezpečit úpravu požární zbrojnice tak, aby odpovídala celkovému vzhledu naší příměstské obce.

Mimo volební program byly zahájeny v akci "Z" práce na úpravě chodníků ve Witthanově ulici směrem k prodejnímu středisku. Rekonstruuje se požární nádrž, která definitivně vyřeší dlouhotrvající nedostatek požární vody ve střední části obce. Zatím však došlo k prosakování vody, které se nám zatím nepodařilo zastavit. Provedli jsme výstavbu veřejného osvětlení do Lesní kolonie a pracuje se na přestavbě sociálního zařízení ve stávajícím kulturním domě, který v budoucnu bude sloužit masové tělovýchově. Hodnota těchto prací dosáhla částky Kčs 248.000.- s odpracovaným počtem 2319 hodin, z toho opět čtvrtina bezplatných.

Mimo akce "Z" bylo na neinvestičních akcích odpracováno bezplatně 1.250 hodin s hodnotou díla Kčs 75.000.- Jde o vysázení okrasné aleje k vodojemu, o úpravu prostranství mateřské školy, obchodního střediska a celoroční úpravu a údržbu památníku na pobyt sovětské armády v roce 1945 a pomníku padlých občanů v obou světových válkách.

Celkově se podařilo zásluhou iniciativy pracujících a dobrou prací všech společenských organisací vytvořit v obci hodnotu díla v investičních a neinvestičních akcích v rozsahu 728.000 Kčs v 8170 odpracovaných hodinách, z nichž mládež odpracovala 1050 brig. hodin. Z celkového počtu bylo téměř 3000 brig. hodin zdarma.

Obec má v současné době 1000 obyvatel, to znamená, že na jednoho občana, včetně přestárlých a kojenců, bylo odpracováno 8,2 hodiny a vytvořena hodnota díla za 7.300.- Kčs. Tímto výsledkem se řadíme - podle zjištění ONV - mezi nejlepší obce v rámci okresu. Mimo tyto práce se zabezpečila úprava terénu pro výstavbu osmi řadových a pěti individuálních rodinných domků. Na základě dobrovolné nabídky občanů, bylo získáno v obci dalších 8 parcel pro individuální výstavbu, které byly v průběhu roku předány zájemcům.

V současné době je v rozestavěném stavu 53 rodinných domků, čímž je řešen nejen bytový problém obce ale i problém samotného krajského města Českých Budějovic.

Trvale je zajišťována běžná úprava cest, která se soustřeďuje hlavně do míst, kde se prováděla kanalizace a pokládalo se výtlakové potrubí pro vodovodní řád BENZÍNY a v budoucnu i obce.

Kronikáři nakonec zbývá jen se rozloučit se starým rokem, pro vznik naší obce tak významným, a přát si, aby ten příští rok byl lepší než ten minulý, aby byl ve světě klid, a aby lidé v naší obci měli k sobě blíže než měli dosud. Tak hodně zdraví, štěstí a klidu všem vám, naši milí!