Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - 50. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

50. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou

Toto významné výročí jsme u nás oslavili těmito nejdůležitějšími akcemi. V pátek dne 25.4.1975 v 19 hodin v sále u Kalkušů se konalo plenární zasedání MNV, na kterém byl vyhodnocen socialistický závazek v rámci soutěže národních výborů, spolu se schválením obsahu Poselství národům SSSR. Bylo to dobré zasedání. Mimo jiné se hovořilo o plnění jednotného kulturního plánu a plnění akce "Z". Hlavní politický referát přednesl předseda Místního výboru národní fronty Stanislav ČAPEK. Schůzi předsedal člen Místní organisace KSČ, MAXA. Jako poslední bod programu byla schválena zdravice národům SSSR, kterou graficky vyzdobil náš akademický malíř a grafik Miloslav NOVÁČEK. Zdravici přečetl předseda MNV Bedřich HOUSKA. Byla schválena jednomyslně.

Oslavu 1. Máje již delší dobu nekonáme u nás samostatně, ale chodíme na ni do Českých Budějovic.

Tak se stalo i tentokrát, kdy oslavy tam byly zvlášť programově bohaté: manifestace pracujících a mohutný průvod, který nastoupil z několika směrů. Dne 10.5.1975 v den osvobození Českých Budějovic a Včelné sovětskou armádou, byla v Českých Budějovicích provedena dramatizace příjezdu Rudé armády do Českých Budějovic v roce 1945. Dále tam bylo k tomuto dni otevřeno muzeum dělnického a revolučního hnutí jižních Čech za účasti předsedy vlády ČSSR Dr. Lubomíra ŠTROUGALA a mnoha jiných vzácných účastníků.

U nás jsme dne 8.5.1975 měli na vyvrcholeni oslav 30. výročí osvobození slavnostní schůzi stranických a státních orgánů společné s organisacemi Národní fronty. Konala se v kulturním domu se zahájením v 19 hodin. Plně obsazený sál byl účasten zahájení, slušného kulturního programu základní devítileté školy 1. až 5. ročník v Boršově, slavnostního projevu, který pronesl člen okresního vedení KSČ z Českých Budějovic, dále projev předsedy MNV Bedřicha HOUSKY, který podal zevrubnou zprávu o činnosti a úspěších MNV. Pak byly předány zasloužilým občanům Včelné medaile, diplomy a čestná uznání, načež byla tato velmi úspěšná schůze skončena.

Téhož dne v 18 hodin položili zástupci obce věnce u památníku padlých z I. a II. světové války a u památníku na pobyt slavné sovětské armády v naší obci.

Zvláštní pochvalné zmínky si zaslouží výzdoba obce k těmto slavným dnům. Národní výbor vyzval majitele rodinných domků o vhodnou úpravu před domy a drobnou úpravu a nabíleni fasád, o výzdobu oken a na vyvěšeni státních vlajek k 1., 5. a 10. květnu. Národní výbor šel sám příkladem, když nejen obnovil nátěr fasády na budově čp. 71, v níž je umístěn, ale i na budově hostince Jednoty /U Kalkušů čp. 13/, kterou vlastní a pronajal ji Jednotě v Českých Budějovicích. Jeho přikladu však následovalo jen několik majitelů domků.

Hlavní výzdobu však provedl MNV podél silnice E 14 /Třída 5. Května/. Na sloupech elektrického vedeni byly po celé cestě obcí vyvěšeny vlajky všech zemí socialistického tábora, každý dům měl vyvěšenou státní vlajku, některé domy i vlajku sovětskou. Byly zřízeny zelené pruhy mezi silnicí a chodníky, a na malém podstavci ze šamotových cihel byla zakotvena z masivního plechu žlutá číslice 30, připomínající 30. výročí osvobození. Příslušní činitelé ONV prohlásili výzdobu naší vesnice za jednu z nejlepších. Svědčil o tom i zájem projíždějících zahraničních vozidel; posádky zde vystoupily a nejen že fotografovaly, ale i filmovaly. Ostatně vizte i naší fotografickou dokumentaci. Dále byla zbořena chátrající část hospodářské budovy u čp. 13, na zahradě téhož čísla byly poraženy staré stromy a zřízeno tam místo pro parkoviště aut. Konečně byly na témže místě u silnice instalovány tabule s vhodným nápisem připomínajícím i fotodokumentací památnou dobu osvobozeni naší vesnice a fotografiemi občanů, kteří jako přední budovatelé se zasloužili o výstavbu obce v r. 1945. Postrádali jsme tam však jméno současného předsedy MNV Bedřicha HOUSKY, za jehož vedení doznala naše obec tak významné změny.