Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Činnost komisí

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Činnost komisí

VÝSTAVBA a ochrana životního prostředí:

Jedna z nejdůležitějších komisí MNV a jedna z nejlépe vedených. Právem byl předseda této komise Otmar ČÍŽEK na slavnostním shromáždění MNV za svou práci pochválen. Za uplynulý rok projednala tato komise 39 případů povolení o přípustnosti staveb, z toho bylo 19 studní, ostatní případy jsou různé stavební úpravy, oplocení, kůlny na palivo stabilní, kůlny na stavební materiál, stabilní dřevníky apod. Celková částka předepsaných správních poplatků činí Kčs 5.200.-. Schůze jednou za měsíc, účast 62 %.

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ komise:

Rovněž tato komise je v rukou osvědčeného a pro svou věc zaujatého pracovníka Adolfa RATAJE. Iniciativně se stará o vývěsní skříňky, aby jejich hesla byla aktuální. Jeho zájem pro tuto práci se projevil právě v tomto roce 30. výročí osvobození, kdy - pokud jde o výzdobu - byla vykonána velká práce. S předsedou MNV se dělí rovnou měrou o zásluhu. Schůze této komise se konají kromě prázdninových měsíců jednou za měsíc s průměrnou účastí 85%. Pochvalu předsedy MNV si na veřejné schůzi dne 27.12.1975 skutečně zasloužil.

Komise BEZPEČNOSTI a ochrany veřejného pořádku:

O této komisi se vyjádřil náčelník okrsku národní bezpečnosti kpt. RYSL z Kamenného Újezda na veřejném zasedání MNV u nás, že je to komise, s níž se velmi dobře pracuje. A jaká byla její činnost? Z minulého roku 1974 nevyřídila jeden případ. Během roku 1975 došlo k šesti porušením zákonnosti kvalifikovanými jako PŘESTUPKY. Komise vlastně nemá právo vyřizovat jiné případy než přestupky. Jestliže jsme tedy postoupili jeden přestupek jinam /do bydliště obviněného/, zůstalo nám k projednání šest případů. Jeden z těchto byl vyřízen napomenutím a zbytek byl vyřízen pokutou. Z těchto pěti byly čtyři přestupky, za něž byla uložena pokuta podle § 3 zákona číslo 126/1968 Sb. o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku. Celkem bylo na pokutách vybráno Kčs 1.100,- Uložené pokuty za přestupky měly tuto povahu: dva případy - poškození soc. majetku, čtyři případy tzv. ostatní. Ze šesti přestupků byly čtyři případy spáchány pod vlivem alkoholu. Jeden z případů "ostatních" byl pokutován Kčs 200.- a sice za to, že zdejší občanka Kateřina GRAMANOVÁ z čp. 226 zabránila tomu, aby společně se spolumajitelem rodinného domku, Janem TRSEM z Křemže, opravili fasádu domu, která je v tak špatném stavu, že je nebezpečí spadu omítky na chodce. Komise koná pravidelně svou schůzi jednou měsíčně. Absence se vyskytuje zřídkakdy.

Komise FINANČNÍ:

Rovněž velmi dobře vedená komise, která v osobě jejího předsedy byla veřejně pochválena na výroční schůzi dne 27.12.1975. Komise pracovala podle náplně pravidelně měsíčně, kromě prázdninových měsíců. Průměrná účast 90%. Předseda Václav BABKA a ovládá dobře problematiku účtování na MNV, a v dobrém úmyslu nekompromisně zasahuje do účetní evidence pověřeného pracovníka MNV. Však také jsou vždy včas vybrány veškeré daně i správní poplatky. Komise projednala jednu změnu rozpočtu obce. Jednotliví členové finanční komise mají přiděleny určité práce /provozovny, inventarizaci, správní poplatky atd./, jejichž činnost kontrolují nebo skutečně provádějí /inventarizaci/ a podávají o schůzích komise zprávy.

Komise SOCIÁLNÍ:

Byla v závěru roku hodnocena tak, že by měla být náročnější. To ostatně sám její předseda Alois VINICKÝ přiznal. Komise se za rok sešla osmkrát za účasti šesti až sedmi členů. Pravidelně do komise dochází také předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Růžena HOUSKOVÁ, a někdy je přítomna i pracovnice ONV - sociálního odboru, Marie RICHTROVÁ. Komise projednala zvýšení důchodů a opakovacího příspěvku u 16 občanů, řešila náročný případ svéprávnosti a přijetí do Domova důchodců Marie Danielové /čp. 251/, případ Tomáše Hofbauera a jeho protialkoholické léčby /č. 115/, případ Jana Kovaříka z č. p. 250, dále návrh téhož na léčbu v Dobřanech a jeho případný návrat domů. Projednala dále 65 případů na jednorázovou výpomoc občanům, a pro novou úpravu důchodů bylo komisí navrženo třináct občanů.