Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Nové závody

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Nové závody

Vlastně nový závod u nás v roce 1975 nevznikl. Ve stavu rozestavěnosti jsou však stále dva závody, a sice SIGMA /dříve MONOLIT/, a BENZÍNA.

Závod SIGMA dostává lepší vzhled, není to barákové ležení, jak jsme se o něm v zápisech za rok 1970 zmiňovali. Pozemek, který tento závod dříve zaujímal byl zmenšen o Družstevní ulici, která byla otevřena a vybavena kanalizací. Závod provedl dokonalé oplocení areálu a uvnitř tohoto oplocení provedl řádné ohraničení pozemku vymezeného pro artézkou studni. Celá plocha byla až k náspu železniční trati vybetonována a na ní uskladněn stavební materiál. Dále byla provedena výstavba kotlárny pro vlastní vytápění závodu. Dnem 1.2.1976 zahájena výroba armatur pro různě české armaturky, které v rámci RVHP plní důležité prvořadé úkoly. Těchto armatur se zatím vyrábí tři železniční vagóny měsíčně. Na zlepšení vnějšku budov podniku se stále ještě pracuje.

V závodě se nebude stavět železniční vlečka. Veškeré pomůcky k výrobě monolitových betonových bytových součástí v četně dvou zásobníků cementu, byly oddirigovány.

Podle sdělení vedoucího tohoto závodu Evžena GAZDY je v plánu výstavby v 6. pětiletce ještě toto: Zastřešení výše uvedené vybetonované plochy u trati, kde bude výrobní hala, výstavba nakládací rampy v severní části závodu, výstavba sociálního zařízení a stavba budovy pro celozávodní stravováni. Údaje o počtu nynějšího a budoucího stavu pracovníků nebyly poskytnuty, ale zvýší se asi desetinásobně proti nynějšímu stavu. Ročně se v 6. pětiletce prostaví 2 miliony korun.

Závod BENZÍNA má podle sdělení stavitele tohoto podniku MALÉHO z Vodních staveb v Sezimově Ústí proti plánu jednoroční zpoždění. Na konci roku 1975 není ještě dobudována železniční vlečka, není vložena odbočná /přípojná/ výhybka do železniční tratě, chybí obložení benzínových zásobníků, není dosud provedena výstavba pomocného vodojemu o obsahu 400 m3 Na Hraničkách, z něhož bude závod zásoben z úpravny vody z řeky Malše ve Vidově. Není dále dokončeno položení vodovodního potrubí i potrubí produktovodu z Tábora. Jsou rozestavěny čtyři pohotovostní bytové jednotky. Tato velká stavba, o jejímž dohotovení nemohlo být kronikáři nic sděleno, protože věc je označena jako tajná, bude mít zavlečkování v závodě, kde vlastní dopravní prostředek /lokotraktor/ bude pojíždět 13 výhybek, z toho dvě křižovatkové.

Závod SILO v Boršově /Poříčí/, byl do konce února 1976 dostavěn, provedeno i připojení na vlečku z železniční stanice Boršov n/Vlt. Částečně na zkoušku je prováděno uskladňování obili ze sklizně 1975, jak to bylo plánováno při zrodu této stavby. Protože se čeká značné zvýšení přepravy, bylo kolejiště železniční stanice Boršov n/VIt. velmi rozšířeno co do počtu kolejí i jejich délky a stanice vybavena světelnými odjezdovými návěstidly a vloženými návěstidly. Železniční přejezd silnice Včelná - Lípí je nyní tříkolejný.