Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Český svaz žen

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Český svaz žen

V průběhu roku bylo uskutečněno 6 členských a 10 výborových schůzí. Jeho činnost je v tomto roce obsažena ve zprávě předložené Národní frontě a obsahuje 24 položek v oblasti politicko-výchovné práce, 8 položek v oblasti kulturně-výchovné a 7 položek na úseku zlepšováni životního prostředí. Vyjmenujme aspoň některé: účast členek na politickém školení, 9 členek navštěvuje politickou akademii v místě, která zde zahájila dne 11.11.1975, dále beseda nad kronikou o pobytu sovětské armády u nás v r. 1945, přednášky, účast na oslavách, na výstavách. Proveden nábor čtyř členek, na fond solidarity věnováno Kčs 1.000.-, na pomník LIDICE Kčs 300.-, návštěvy 27 nemocných žen a jejich podarování, kosmetická a lékařské přednášky, návštěvy dvou divadelních představení, návštěva kina, maškarní ples, dětský karneval, oslava MDŽ /dar Kčs 300.-/, Den dětí /dar Kčs 200.-/, zájezd na Šumavu. Brigádně bylo odpracováno 1020 hodin, převzetí okrasných záhonů do údržby, úprava památníku - nátěr plotu, čistota v čekárnách autobusů, pomoc při úklidu Musea revolučního tradic, brigádnická výpomoc jihočes. lesům /300 hodin/, sběr šrotu 16.300 kg a sběr starého papíru a textilu, vysázení 30 růží u pomníčku na pobyt sovětské armády a u pomníku padlých.

Svaz žen je i nadále naší nejaktivnější organisací. Na jeho účtu u spořitelny figuruje číslice 11.000.- Kčs, což se kronikář důvěrně dozvěděl od předsedkyně, jíž je t.č. učitelka Jana ČÍŽKOVÁ /čp. 286/.