Z kroniky Včelné díl V r. 1975 - Celkové zhodnocení popisovaného roku

Kronika Včelné, díl V., r. 1975

Celkové zhodnocení popisovaného roku

Dne 27.12.1975 se konala v kulturním domu závěrečná plenární veřejná schůze národního výboru, na níž předseda MNV Bedřich HOUSKA zhodnotil celoroční práci. Stínem této schůze, na níž bylo podáno malé občerstvení /párek s houskou, limonádou nebo pivem/, byla až překvapující malá účast občanů. Je to důkazem toho, jak televize zcela ovlivňuje náš život soukromý i veřejný. Ten večer totiž byl v televizi dáván oblíbený seriál "Chalupáři", a tak byla dána přednost zábavě před hodnocením roku, a nímž jsme se loučili. Zajímavá čísla i údaje sledovalo jen 45 občanů, z nichž bylo 18 poslanců MNV.

Předseda odůvodnil změnu úředních hodin na MNV, konstatoval pravidelnost plenárních schůzí i rady MNV a dále skutečnost, že podle možnosti byly respektovány připomínky občanů na veřejných plenárních zasedáních. Pochválil vysokou účast členů rady, která je u některých členů stoprocentní. Jmenovitě pochválil aktivitu některých členů rady: Otmara čížka, Adolfa Rataje, Václava Babky, Antonína Tesaře a Josefa Mrázka. Zaslouží si uznání. Spolupráce v radě byla dobrá a kamarádská,

Jednotlivé komise se scházely pravidla za měsíc, komise pro zlepšování životního prostředí /výstavby/ i častěji. Účast členů této komise však nebyla na žádoucí výši. Zarážející je především neúčast mladých. Všechny komise plnily své povinnosti, především komise pro výstavbu, dále školská a kulturní, ale dobře pracovaly i komise finanční a veřejného pořádku. Větší aktivitu bychom rádi viděli u komise sociální i když ji nelze vytknout nečinnost.

Politicko-výchovná činnost je zakotvena ve volebním programu naší obce. I zde vytčené úkoly byly splněny beze zbytku, díky spolupráci MNV s výborem vesnické organisace KSČ a výborem Národní fronty. Všechny akce politického rázu byly připravovány v těchto výborech, a tak až na jedinou výjimku, byly v minulém roce zajištěny velmi dobře a účast na těchto akcích byla uspokojivá. Zvláště je třeba vyzdvihnout účast na oslavě VŘSR. Velmi výrazným úspěchem možno nazvat i založení lidové akademie v naší obci, o níž jsme se zmínili ve zvláštní kapitole.

Největší tíha práce ležela na MNV na úseku budovatelském. Podle volebního programu jsme měli letos vybudovat v akcích "Z" a akcích neinvestičních hodnotu díla 463.000.- Kčs. Tuto hodnotu jsme překročili více jak dvojnásobně, t.j. na 1,000.000.- Kčs. Na jednoho občana tedy připadá Kčs 1.000.- Odpracovalo se více jak 13.000 hodin. Předseda konstatoval, že do práce, která je - nebo by měla být - nám společná, protože její výsledky společně užíváme, chodí jen 140 lidí z celkového počtu pěti set produktivních občanů. Tuto skutečnost konstatoval také předseda komise výstavby ve svém diskusním příspěvku. Je třeba účinnou agitací získat občany, kteří stojí stranou dění, aby jednotlivci nemuseli odpracovávat na akcích MNV stovky hodin.

Letos byla dokončena plánovaná část chodníků s okrasnými záhony, veřejné osvětlení v Lesní ulici, opravila se vodní nádrž se zásobárnou užitkové vody pro kulturní dům. Hlavním programem obce byla i letošním roce další výstavby kanalizační sítě ve Třídě 5. Května až k Jiráskově ulici. V této ulici pak až po ulici Rybákovu a přípojkou do nově otevřeného prodloužení Husovy ulice na sportovní stadion. Na kanalizační síť máme tak zapojeno již 50% naší obce.

V neinvestičních akcích jsme měli úspěch. Byla provedena výsadba břízek za prodejním střediskem a výsadba lip na hlavní silnici /Třídě 5. Května/. Zajistili jsme běžnou údržbu nemovitých fondů v majetku MNV. Započali jsme s výstavbou sociálního zařízení v hostinci Jednoty "U Kalkušů", které bude dohotoveno v příštím roce.

Takřka revoluční změnou v historii naší obce je zahájeni výstavby bezprašných vozovek. Tato akce - porozuměním KNV a ONV - byla provedena dodavatelským způsobem v celém novém sídlišti, dále ve Witthanově a Jiráskově ulici od hlavní silnice po křižovatku s ulicí Tyršovou a spojky mezi nimi v ulici Dlouhé a Husově. Tak byl z největší části vyřešen problém, který naše občany velmi tížil. Protože však byl tento bezprašný povrch proveden i na místech, kde byla čerstvě položena kanalizace, dochází k porušování tohoto bezprašného potahu.

V současné době pokračuje výstavba n.p. BENZINA, druhého vodojemu vodovodu Včelná - Čtyři Dvory, a byla zahájena výstavba vodojemu 400 m3 pro zásobování pitnou vodou Benzíny a později i naší obce. Staví se i Produktovod na trase Tábor - Včelná. Rozběhla se i stavba řadových domků v prostoru bývalé proluky za budovou MNV. V roce 1976 pak bude zahájena výstavba třinácti rodinných domků v Družstevní ulici /za areálem SIGMY/.

Předseda pak podal ještě tyto další souhrnné informace: Za celou pětiletku bylo postaveno 31 rodinných domků, počet bytů se zvýšil o 38 na celkem 409 bytů. Z původních 21 světelných výbojkových bodů jsme docílili 143 výbojkových světel. Síť kanalizace dosáhla délky 4.900 m, když před pěti lety nebylo po ní ani potuchy, právě tak jako o 1.850 běžných metrů bezprašného potahu vozovek. Bylo postaveno obchodní středisko i víceúčelové cvičiště. Celkové hodnota díla všech prací za dobu pětiletky obnáší více jak 6 milionů Kčs. Volební program byl daleko překročen.

Nakonec hodnocení uvedl předseda MNV Bedřich HOUSKA ještě, co nás čeká v roce následujícím. Postavíme další kanalizaci v hodnotě díla 360.000.- Položíme ji v Tyršově ulici od ulice Witthanovy po Jiráskovu. Dokončíme zcela kanalizaci ve Witthanově ulici a v Husově ulici ji položíme v úseku od Sokolovské po Witthanovu. V roce 1976 se konečně započne s výstavbou víceúčelové budovy. Máme prostavět částku Kčs 400.000.- . Aniž zanedbáme tuto hlavní práci, bude naší snahou dále zlepšit veřejné osvětlení, tak aby vzhled naší obce byl stále lepší a pobyt v ní příjemný.