Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Činnost komisí

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Činnost komisí

Činnost komisí je dána jejich náplní. Ta se zpravidla plní. V minulém volebním období jsme měli komise dobré, téměř dobré, a také jedna slabší /sociální/ kde pokles byl způsoben značnou zatížeností v zaměstnání. Jak se však blížil datum nových voleb, kdy se již vědělo, kdo zůstane i na příští volební období, nastal jakýsi útlum činnosti. Proto kronikář nedostal tentokráte podklady, aby mohl popravdě zapsat, jak si která komise vedla. Výjimkou je komise veřejného pořádku, která v roce 1976 neřešila mnoho případů. Trestnost našich občanů má nadále sestupnou linii. A to je dobře. Naši předkové by se podivili. Celkem to byly tři případy, z toho dva byly vyřízeny bez uložení opatření. Byly to drobné přestupky socialistického soužití /slovní napadení/. Třetí případ projednáván jako škoda na socialistickém majetku v částce Kčs 200.-, a pachateli byl uložen trest napomenutím.

Sympatické je, že v roce 1976 nebyl komisí projednáván ani jeden případ, který by byl spáchán pod vlivem alkoholu. A to je co říci! Že by to byl důsledek kontrol komise v místních pohostinstvích nad zákazem podávení alkoholických nápojů mladistvým?

Ve spolupráci a okresním oddělení VB v Kamenném Újezdu byl proveden rozbor a stav pořádku v naší obci, a náčelník okrsku řekl, že mezi občany nedochází k žádným vážným přestupkům a hodnotil tento stav jako dobrý. Pokud na stavbě závodu Benzína a Sigma dochází k dosti četným závažným přestupkům, jsou způsobovány pracovníky, kteří dojíždí k nám ze sousedních obcí i Českých Budějovic.

Osoby cikánského původu v naší obci nejsou.

Za poslední dva roky se nevyskytl u nás případ nezaplacení veřejné pokuty uložené v blokovém řízení, kterých je používáno úměrně k závažnosti případů.