Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Volební program

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Volební program

Jak jsme výše uvedli, byl na předvolební schůzi přečten i volební program na roky 1976-1980. V jeho úvodu bylo konstatováno, že předešlý volební program z r. 1971 úspěšně zabezpečoval rozpracování závěrů XIV. sjezdu KSČ a byl v plném rozsahu zajišťován. Na tom měly největší účast komise národního výboru. Pravidelná veřejná zasedání místního národního výboru pak přispěla k trvalému prohlubování informovanosti občanů a ke komplexnějšímu řešení politicko-hospodářských i sociálních problémů naší obce. Práce na kulturně-výchovné činnosti zkvalitňuje výkon poslanců MNV i jeho funkcionářů.

Dovolte malé ohlédnutí na práci minulého národního výboru. Byla uváděna vždy na konci ročních zápisů kroniky. Proto jen tento stručný souhrn za dobu pěti let. Zlepšilo se veřejné osvětlení o 143 výbojkových těles, socialistický svaz mládeže si svépomocí vybudoval klubovnu, byl doplněn sportovní areál o sportoviště pro zimní i letní sporty. Zajistili jsme bezprašnou úpravu komunikací v délce 2 km. V akci "Z" byla zajištěna rozsáhlá úprava sadu mateřské školy, vyřešilo se i sociální zařízení kulturního domu, zlepšily se podmínky pro práci Místní lidové knihovny. Podél hlavní silnice jsme vytvořili řadu okrasných záhonů, vybudovali jsme dvě parkoviště v prostoru před prodejním střediskem a před pohostinstvím Jednoty U Kalkušů a zlepšili jsme názornou agitaci obce. V průběhu poslední pětiletky bylo v obci postaveno 31 nových rodinných domů, a 76 rodinných domů je na konci roku 1976 rozestavěno. Uskutečněná hodnota práce dosáhla částky téměř sedmi milionů a je nejvyšší v historii naší obce.

V obci se rozšířily pro občany i pracovní příležitosti rozšiřováním závodu n.p. SIGMA a provozovny n.p. KOH-I-NOOR České Budějovice.

A nyní k vlastnímu volebnímu programu na léta 1976-1980. V oblasti ideově-výchovné činnosti se bude pokračovat v přípravě všech důležitých společensko-politických akcí, upřesní se program ročních přednášek, rozšíří se cyklická výchova funkcionářů, dále se bude pracovat na rozšíření možnosti sportovního vyžití občanů. Bude zkvalitňována práce agitátorů Národní fronty, rozšiřována práce Sboru pro občanské záležitosti. Místní národní výbor bude bezplatně zapůjčovat klubovnu pro SSM. V nově projektované víceúčelové budově je uvažováno i o schůzové místnosti SSM. V politicko-organizátorské činnosti bude zvyšována vedoucí úloha KSČ, zkvalitní se práce NF, bude zvyšována úroveň plenárního zasedání MNV a NF. Zkvalitníme práci poslanců mezi voliči. Nejúčinnější metoda je osobní styk s voliči. Bude se dbát na zvyšování náročnosti na práci uvolněných pracovníků /předseda a tajemník MNV/, zvyšovat kontrolní činnost komisí, věkově mladé poslance zařazovat do práce komisí, SSM bude pro mládež připravovat besedy k nejaktuálnějším politickým událostem. Prohloubí se práce se závody a provozy na území obce, aby se zvýšil jejich podíl na pomoci mechanizace při plnění akce "Z".

V akcích ekonomických a investic i v akci "Z", především mít na zřeteli včasné dokončení stavby víceúčelové budovy s jejím zahájením v roce 1977 včetně restaurace, kluboven MNV a bytové jednotky pro správce, v investiční hodnotě 5 mil. Kčs.

Postupně se bude dále pracovat na zapojování na kanalizační síť. Budeme dále rozšiřovat bezprašné vozovky as do částky jednoho milionu Kčs v celém volebním období. Zlepšíme základní technickou vybavenost u nově bytové výstavby v hodnotě díla 365 tisíc, zajistíme včasnou projektovou i organisační výstavbu nové mateřské školy s plánovanou hodnotou 2,5 mil. Kčs. V akci "Z" budeme pokračovat ve zřizování okrasných pásů a výsadbou keřů a stromů v rámci celkového návrhu na výsadbu zeleně. Dále dokončíme opravu sociálního zařízení v hostinci Jednoty U Kalkušů, provedeme generální opravu střechy kulturního domu a zkvalitníme údržbu celého sportovního areálu. Mimo uvedené práce se národní výbor bude starat o zlepšení skládky odpadků i s potřebnou komunikací k ní. Nadále budeme rozšiřovat elektrické osvětlení.

Kontrola plnění tohoto náročného plánu bude prováděna na veřejných plenárních zasedáních, minimálně za půl roku.