Z kroniky Včelné díl V r. 1976 - Volba předsedy a tajemníka

Kronika Včelné, díl V., r. 1976

Volba předsedy a tajemníka

Na veřejném plenárním zasedání MNV konaném v kulturním domě dne 12.11.1976, které řídil budoucí tajemník obce Rudolf NOVÁK st. /čp. 270/, na němž bylo přítomno 21 poslanců a 66 občanů, složili poslanci slib do rukou nejstaršího poslance Rudolfa Nováka. Slib měl následující znění:

"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život".

Novým předsedou Místního národního výboru byl zvolen všemi hlasy poslanců Václav FRÍD, ročník narození 1946, bytem Lesní ulice č. 153, vyučený instalatér, člen KSČ.

Rovněž Rudolf NOVÁK, ročník narození 1914, bytem Nová ulice /Lesní kolonie/ čp. 270, vyučený natěračem, člen KSČ, dlouholetý předseda Závodního výboru Pozemních staveb v českých Budějovicích, byl zvolen všemi hlasy.

Předsedy jednotlivých komisí byli zvoleni: Václav BABKA, finanční komise /zemřel však dne 15.2.1977/. Novým předsedou zvolen Bohumil KOVAŘÍK. Jan VÍTOVEC, komise veřejného pořádku, Jan HOUSKA, komise pro životní prostředí a výstavby, Jana ČÍŽKOVÁ, komise sociální, Stanislav PRAŽÁK, komise školská a kulturní, Bohuslav URBAN, komise pro tělovýchovu a mládež.

Nový předseda MNV přečítá volební program, který musí být splněn během funkčního pětiletého období. Jak jsme již řekli, je velmi náročný. V diskusi promluvil předseda MV NF Stanislav ČAPEK, který po blahopřání nově zvoleným uvedl, že práce nebude lehká. Za nejtěžší úkol označil upevnění občanského soužití a získání občanů pro práci na úkolech MNV.

Přítomný ředitel nár. pod. SIGMA, závod 01 České Budějovice, stavební dvůr Včelná, poděkoval pak odstupujícímu národnímu výboru za práci v minulém období.

Vymyká se obvyklé praxi, že osoba předsedy národního výboru je hned v následujícím volebním období měněna. Jsou předsedové MNV, kteří zůstávají ve funkci plných 20 let. U nás došlo k výměně předsedy MNV i řady dalších osob již ve druhém období. Z jakých důvodů se to stalo, o tom bude hovořeno až v zápisech za následující rok 1977. Budiž však již předem řečeno, že ke změně došlo po zralé úvaze vesnické organisace KSČ.